پیش‌بینی میان‌مدت زمین‌لرزه براساس کاف‌های لرزه‌ای در ایالت لرزه‌زمینساختی ایران‌مرکزی و شرق ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

کاف‌های لرزه‌ای یکی از با اهمیت‌ترین پیش‌نشانگرها برای پیش‌بینی میان‌مدت زمین‌لرزه هستند. کاف‌های لرزه‌ای، قطعاتی از عناصر زمین‌ساختی (تکنوتیکی) هستند که در حال حاضر آرام‌اند ولی ممکن است در آینده موجب زمین‌لرزه‌های بزرگ شوند.کاف زمینه و کاف آماده‌سازی، چشمه‌های لرزه‌ای برای زمین‌لرزه‌های آینده هستند. در این تحقیق با بررسی توزیع زمان- مکان رومرکز زمین‌لرزه‌ها از 1963 تا 2006، الگوی کاف زمینه در شرق ایران تعیین شده است، که سه کاف آماده‌سازی در این کاف زمینه شکل گرفته است. رخدادهای سه زمین‌لرزه 26/12/2003 بم با بزرگی 8ر6 Ms=، روی لبه کاف آماده‌سازی بم، زمین‌لرزه 23/2/1994 سفیدآبه با بزرگی 1ر6 Ms=؛ روی لبه کاف آماده‌سازی سفیدآبه و زمین‌لرزه 10 مه 1997 کریزان با بزرگی 0ر7 =Ms قابل پیش‌بینی بوده است. نمودارهای رهایی کرنش لرزه‌ای، نسبت فراوانی زمین‌لرزه‌های خارج از کاف به درون آن و تعداد تجمعی زمین‌لرزه‌ها شکل‌گیری کاف مورد اشاره و رویداد زمین‌لرزه‌های بم، سفیدآبه و کریزان را تاٌیید می‌کند. علاوه بر این، خطر بالقوه زمین‌لرزه در کاف آماده‌سازی شکل‌گرفته در دشت‌بیاض که احتمالاً هنوز کرنش لرزه‌ای خود را تخلیه نکرده است وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The intermediate-term earthquake prediction based on seismic gaps in Central-East Iran seismotectonic province

نویسندگان [English]

  • Mahin Arbabi 1
  • Norbakhsh Mirzaei 2
چکیده [English]

Seismic gaps as a method of earthquake prediction, initially, were used mainly for long-term prediction. Nowadays, seismic gaps are one of the most important precursory phenomena for intermediate-term earthquake prediction. These are part of the tectonic regions that are quiescent at the moment, but might cause damaging earthquakes in the future.
Based on the study of strong earthquakes in mainland of China it is suggested that intraplate gaps due to the activity of moderate and small earthquakes may be divided into "background gaps" and “preparation gaps”. A background gap is a gap surrounded by larger earthquakes in a larger area and with a longer duration before the main shock. A preparation gap is a gap surrounded by small earthquakes in a smaller area and with a shorter duration before the main shock(Lu and Song, 1989). Background gaps are of critical importance and are a clue to relatively high Ms earthquakes (Ms > 5). Preparation gaps build up in a region inside a background gap or its surroundings in a short time interval (afew years) before the main earthquake. The preparation gap is usually surrounded by small precursory earthquakes, even though one or few relatively large earthquakes (still smaller than the main earthquake) may occur in regions on the edge of the gap. Such smaller magnitude earthquake activity has been considered as premonitory phenomena useful for intermediate-term and even short-term earthquake prediction. Three criteria are proposed for the identification of these gaps (Lu and Song , 1989): (1) with the formation of a preparation gap the seismic strain release should accelerate both in the gap and in its vicinity, (2) the ratio of earthquake frequency outside the gap to that within it should reach a maximum value during the formation of the gap, and (3) some moderate earthquakes often occur in the forthcoming seismic source area before formation of the background gap. The former two are the main criteria for identification of the gap, and the third is a subsidiary criterion for determining the location of the forthcoming earthquake.
In this study, based on the history of earthquakes in the Central-East Iran seismotectonic province, we have found a background gap and three preparation gaps. One of these gaps is related to the destructive earthquake of Ms =6.8, which occurred on 26 December2003 in the Bam region of southern Central-East Iran. This earthquake occurred in the edge of the recognized preparation gap in the Bam region. The other gap is related to a large earthquake of Ms =6.0, on February in the Sefidabeh region of south-eastern Iran. This earthquake also occurred in the edge of the recognized preparation gap in the Sefidabeh region.The strain release curve, the ratio of the earthquake frequency outside the gap to that within it, and the cumulative number-time curve, have good correlation with the earthquakes happened. In addition, recognition of a preparation gap in the Dasht-e-Bayaz region, eastern Central-East Iran, implies accumulating seismic strain and a large earthquake may occur in that region in the future. The well- known Dasht-e-Bayaz and Abiz earthquake faults are located in this preparation gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • background gap
  • Intermediate-term prediction
  • potential earthquake sources
  • preparation gap
  • seismicity pattern
  • seismic precursory