استفاده از روش تبدیل گسستة موجک برای محاسبة گرانی باقی‌مانده و مقایسة آن با روش‌های گریفین و برازش چندجمله‌ای

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

از آنجاکه در داده‌‌های گرانی، اثر منطقه‌‌ای حاصل تغییرات آرام چگالی سنگ‌های زیر منطقه مورد جست‌وجو و یا حاصل وجود یک چشمه بزرگ گرانی در اعماق زمین و یا در دوردست است، لذا، کُندی آهنگ تغییرات اثر منطقه‌‌ای نسبت به اثر محلی بارزترین خصوصیت آن است به‌طوری‌که در همه روش‌های کمّی موجود مانند روش‌های متوسط‌‌گیری ساده و وزن‌‌دار، گریفین و برازش چند‌‌جمله‌‌ای و مانند آن، برای شناخت و جدا کردن اثر منطقه‌‌ای، به‌نحوی از این یکنواختی و کُندی آهنگ استفاده شده است.
این مقاله با استفاده از ویژگی تبدیل گسسته موجک در تحلیل سیگنال‌ها و کُندی آهنگ تغییرات اثر منطقه‌‌ای نسبت به اثر محلی، اثر منطقه‌‌ای به‌منزله برآوردی ازسیگنال به‌دست آمده است. سپس اثر محلی به‌دست آمده با این روش، با اثرات محلی حاصل از اِعمال روش‌های دیگر مقایسه شده است و توانایی بالای روش تبدیلات موجک در تفکیک اثرات محلی و منطقه‌‌ای، نسبت به سایر روش‌ها مشخص شده است. در این مقایسه روشن شده است که با روش تبدیل گسسته موجک تغییرات دامنه گرانی باقی‌مانده کمتر و کاربرد آن برای تفسیرهای ژئوفیزیکی مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of the gravity anomaly using discrete wavelet analysis and comparing to other classical methods

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Alimoradiyan 1
  • Hossein Zomorrodian 2
  • Arash Motasharreie 3
چکیده [English]

Geophysical data are always affected by different sources of anomaly. These sources are classified in to three groups: first group is relatively deep sources commonly called as regional effects, second group is near surface sources or local effects and third group is high frequency noises. The only common way to separate the anomaly is separation with respect to the signal frequency. There are several classical techniques in the literature such as polynomial fitting, Griffin method, moving average methods and frequency domain filtering methods.
In this paper a method based on discrete wavelet filtering has been applied. Discrete wavelet is calculated using MATLAB tool box based on rebio6.8 wavelet mother kernel. Discrete wavelet transform decomposes the signal into two parts low frequency (with approximation) and high frequency (whit details). The detail part can be also decomposed in to two or more parts based on the building block frequencies of the signal.
Sphere forward modeling is applied to test the algorithm of the separation method. Synthetic data is calculated assuming two spheres buried at two different depths. White noise with frequency equivalent to sampling interval is added to the synthetic data. The mentioned separation method shows appropriate result in comparison with other separating methods. One of the advantages of the method is automatic denoising process that can be applied during the procedure.
The method has also been applied for real dataset in a salt dome structure located at a station about 25 kilometers from the city of Ghom. The dataset is affected by two different geological sources: a deep fault structure represented as low frequency and a salt dome represented as high frequency in Bouguer gravity map of the region. Bouguer anomaly map of the region represents mixed effect of both structures. The separation process has been prepared comparatively successful. It has been compared to other separating methods. The results obtained from this comparison are:
1- The regional effect due to fault structure is clearly represented and can be applied separately for inversion process. Correspondingly the local effect is separated and presented in residual anomaly map and can be used in inversion modeling.
2- The high frequency noise effect is strongly attenuated during the process automatically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polynomial fitting
  • Regional gravity
  • Residual gravity
  • separation
  • Wavelet transform