بررسی یک زمین‌لغزش با استفاده از روش‌‌های بررسی یک‌‌بُعدی و دو‌بُعدی مقاومت الکتریکی در ناحیه رودبار – شمال ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی تکتونیک، شرکت مهندسین مشاور زمین‌آب‌پی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق از تصویرنگاری مقاومت ویژه الکتریکی برای بررسی هندسه زمین‌لغزش و همچنین تشخیص سطح ناپیوستگی بین توده لغزشی و سنگ‌‌بستر متراکم در محدوده تونل شماره 2 (کیلومتر 825+108) مسیر راه‌‌آهن قزوین- رشت- انزلی، استفاده شده است. منطقه مورد بررسی، از نظر زمین‌شناسی، منطقه‌ای با خطر زیاد همراه است و لغزش‌های قدیمی زیادی در آن دیده می‌شود. در این محدوده، انواع متفاوتی از لغزش رخ داده است و لغزش‌های موجود با ویژگی‌های زمین‌ساختاری کنترل می‌شوند. در گستره زمین‌لغزش، تصویرنگاری ژئوالکتریکی با استفاده از 3 آرایه شلومبرژه، دایپل- دایپل و پیمایش‌های یک‌بُعدی ترسیم مختلط، در راستای نیم‌رُخ‌‌های عمود و موازی با مسیر تونل صورت گرفته و سعی شده است تا با مقایسه و تلفیق تحلیل‌های زمین‌شناسی سطحی، زمین‌ریخت‌شناسی و نتایج حاصل از روش‌های گوناگون ژئوالکتریکی با روش دایپل- دایپل، شکل توده لغزشی و ساختار زمین‌شناسی محدوده، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of a landslide using 1D and 2D resistivity surveys in northern Iran-Rudbar region

نویسندگان [English]

  • karim Rowshanbakht 1
  • Mansoreh Tavakolizadeh 2
چکیده [English]

We use high-resolution electrical resistivity imaging to delineate the geometry of the landslide and discontinuity surface between slide mass and bedrock in Roudbar region, Ghazvin-Rasht-Anzali railway (the tunnel no. 2 at Km. 108+825). The Roudbar region characterized by high geological hazard and shows a complete panorama of mass movements. In this area, different landslide types predisposed and tightly controlled by the geostructural characteristics. Geoelectrical images are produced from dipole-dipole, schlumberger and combined resistivity profiling data along arrays spanning selected profiles positioned perpendicular and parallel to the tunnel route in landslide area. Regarding the surface geology, geomorphology, integration and comparison of dipole-dipole results with other geophysical data delineated the geometry and characteristics of the landslide and geological structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRP
  • Dipole- dipole
  • geoelectric
  • landslide
  • Resistivity imaging