تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشکاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشکاه تهران، ایران

چکیده

برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از تعیین عمق نوری هواویزها (AOD) کاربرد بسیاری در تحقیقات مرتبط با آلودگی هوا دارد. در مقاله حاضر عمق نوری هواویزها در زنجان و تهران درحکم نمونه‌ها‌‌یی از مناطق شهری و اَبَرشهری در دوره دسامبر 2009 تا سپتامبر2010 بررسی شده است. بدین‌منظور از داده‌ها‌‌ی حس‌گر مادیس و همچنین نورسنج خورشیدی مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان و دید افقی ایستگاه‌ها‌‌ی همدیدی واقع در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و زنجان، در تعیین AOD استفاده شده است.
داده‌ها‌‌ی نورسنج خورشیدی برای ارزیابی درستی داده‌ها‌‌ی به‌دست آمده با حس‌گر مادیس و دید افقی در زنجان به کار رفته که دقت زیاد اندازه‌گیری‌های مادیس را نشان می‌‌‌دهد.  ارزیابی نتایج اندازه‌گیری عمق نوری هواویزها با حس‌گر مادیس و نورسنج خورشیدی در زنجان، همبستگی این دو عمق نوری را با ضریب 87/0 نشان می‌دهد. مقادیر AOD برآورد شده از دید افقی همراه با نتایج اندازه‌گیری‌های نورسنج خورشیدی (با ضریب همبستگی 62/0) نیز برای ارزیابی میزان درستی استفاده از داده‌ها‌‌ی دید در تعیین میزان عمق نوری هواویزها در طول موج 550 نانومتر است. به‌علاوه، وجود همبستگی بین داده‌ها‌‌ی مادیس و نتایج حاصل از داده‌ها‌‌ی دید افقی (در حد 66/0 برای زنجان و 23/0 برای تهران) بیانگر امکان استفاده از داده‌ها‌‌ی دید به‌صورت کمی به‌منزلة منبع اطلاعاتی ثانویه و جایگزین اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای در تحقیقات آلودگی هوا به شکل روزانه است و این داده‌ها‌‌ به‌صورت روزانه و ساعتی در ایستگاه‌ها‌‌ی همدیدی به فواصل کم، در دسترس هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of aerosol optical depth using visibility and remote sensing data in urban and semi urban areas in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Khoshsima 1
  • Abbas ali Bidokhti 2
  • Farhang Ahmadi-Givi 3
1 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 

*نگارنده رابط:       تلفن: 09122387452          دورنگار: 88630548-021                 khoshsima1805@gmail.com E-mail:
 
 

Remote sensing of aerosol optical depth (AOD) could be used to assess particulate matter levels at the ground; however, such measurements often need further validation. AOD is a measure of aerosol loading in the atmosphere, which means a higher AOD shows a higher aerosol loading and thus lower visibility. Aerosol concentration, determined by AOD, affects air quality in urban and semi-urban environments.
Visibility is defined as the distance at which a large dark object can just be discerned against a light sky. Visibility degradation is the most obvious manifestations of pollution, which is mainly due to absorption and scattering effects of aerosols in the atmosphere. Thus, visibility can also reflect the local air quality. In this paper an overall study for assessing aerosol optical thickness over Zanjan and Tehran area, representatives of semi urban and urban areas in Iran, are presented.
In this study, aerosol optical depth retrieved by; 1) measurements of the MODerate resolution Imaging Spectro-radiometer (MODIS) on board NASA’s Terra and Aqua satellites, 2) sun-photometer  measurements form a Cimel sun-photometer located in Zanjan area and 3) visibility measurements taken from Geophysics Institute of Tehran University and Zanjan synoptic stations. The data were collected from Decembere 2009 to September 2010 for both stations.
Our objectives in this study are, to validate the MODIS AOD measurements, to find the possibilities of establishing near-real time AOD retrievals based on visibility data and to determine the atmospheric pollution of the study area, on a local scale.
The sun-photometer was used for the validation of both MODIS and visibility data at Zanjan area. Validation of MODIS AOD retrievals is presented for the first time in Iran. The results obtained by the direct comparison between MODIS and sun-photometer AOD data exhibited a significant correlation (r= 0.87). We have also compared the AOD retrieved by sun-photometer to visibility data in Zanjan area to verify the formula which is used to estimate AOD from visibility data. A significant correlation (r=0.62) between sun-photometer AOD and that estimated from visibility measurements was found.
A relationship between MODIS AOD and AOD estimated from visibility values was also examined for both locations. Correlation coefficient was found 0.66 for Zanjan and 0.23 for Tehtan area. It is concluded that MODIS AOD data provide more accurate information on the aerosol content in Zanjan than for Tehran area.
The major finding derived from this study suggests that MODIS AOD data provide relatively accurate information of the aerosol loading, in terms of aerosol optical depth. While in the absence of such data, visibility measurements could be used as a secondary source of aerosol load information in such a semi urban area. The advantage of using visibility data is that such data are available every hour on each day from meteorological stations and provide useful information on a near-real time basis, whenever data are available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerosol Optical Depth
  • Visibility
  • Sun-photometer
  • MODIS
  • Urban and semi urban areas