بررسی زمان هشدار احتمالاتی برای سامانه هشدار سریع زمین لرزه بر روی گسل شمال تبریز

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه ژئوفیزیک، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه پیش‌بینی دقیق زمین‌لرزه با دانش فعلی بشر امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ بنابراین، یک سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه می‌تواند نقش پراهمیتی در کاستن تلفات و خسارات زمینلرزه‌ها داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از تعریف تابع احتمالاتی، میزان اجرایی بودن سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه برای گسل شمال تبریز در شمال‌غرب ایران بررسی و زمان هشدارهای در سایت و ناحیه‌ای مناطق و شهر-های در معرض خطر که شامل 15شهر با اولویت بالا شامل: خوی، ورزقان، سراب، تبریز، قره‌ضیاءالدین، آمند، تیکمه‌داش، اسکو، دمیرچی، بستان‌آباد، صوفیان، هریس، اهر، خواجه و میانه می‌باشد؛ به شکل احتمالاتی ارزیابی گردد. اولویت‌بندی خطرپذیری شهر‌های ذکر شده در این مطالعه بر اساس شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین با استفاده از روش تصادفی برای 22 زمینلرزه محتمل سناریو انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که حداکثر زما‌ن‌های هشدار ناحیه‌ای برای شهر‌های خوی، قره‌ضیا‌الدین، میانه، بستان‌آباد، هریس، خواجه، سراب، تیکمه‌داش، ورزقان، دمیرچی و تبریز به ترتیب 19، 20، 21، 13، 17، 12، 19، 14، 15، 18 و 10 ثانیه است. این زمان‌های هشدار به عنوان یک فرصت مناسب قبل از رسیدن امواج سهمگین و نیرومند زمینلرزه، تا حد بسیار زیادی می‌تواند از تلفات و خسارات ناشی از وقوع زمینلرزه‌ها بکاهد. با توجه به این موضوع که برای ایستگاه‌های نزدیک به کانون زمینلرزه، امکان ایجاد هشدار ناحیه‌ای صرفاً برای اهداف دورتر میسر است؛ میزان هشدار‌های درسایت برای زمینلرزه‌های نزدیک به اهداف (زمینلرزه‌های تاثیرگذار)، بررسی گردید که همانطوری که انتظار می‌رود؛ میزان هشدار درسایت قابل توجهی ایجاد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Probabilistic Warning Times for The Earthquake Early Warning System (EEWS) On The North Tabriz Fault

نویسندگان [English]

  • Homeyra Karimi Vahed 1
  • Reza Heidari 2
1 master student at Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Department of Geophysics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study the first step toward establishing an earthquake early warning system in the northwestern of Iran has been studied. The area includes populated cities such an Tabriz, Ahar and Khoy. Due to heavy toll in recent years, great economic and social vulnerability of urban areas to earthquake hazards has been important and particularly noticeable. However, there has been little and few progress made in reduce and minimizing the impact of this natural and destructive disaster. While predicting the earthquake with precision is beyond our current knowledge and ability, in order to tackle the potential casualties as a result of destructive earthquakes, an Earthquake Early Warning System can significantly reduce and minimize the possible death toll. Using CDF (Probability Cumulative Distribution Function) this study aims at investigating the extent to which this Earthquake Early Warning System is implemented for the North Tabriz Fault so as to predict the time of On-Site warning time and Regional warning time in a probabilistic manner. To find out the areas and cities subject to risks of earthquakes, earthquake simulation by using stochastic method, the peak ground motion of the earth (PGA), were calculated for the cities of northwest Iran, as a result of these calculations, high- priority areas examined in the study, 15 of the top priorities in terms of seismicity on the basis of strong ground motion (PGA) nature cities such as Khoy, Varzaqan, Sarab, Tabriz, Qarah Zia od Din, Amand, Tekmeh Dash, Osku, Damirchi, Bostan abad, Sufian, Heris, Avin and Khvajeh has been considered and these cities were based of our study. The result of this study shows that the maximum Regional warning time in the cities of Khoy, Qarah Zia od Din, Avin, Bostan abad, Heris, Khvajeh, Sarab, Tekmeh Dash, Varzaqan, Damirchi, Tabriz was calculated 19, 20, 21, 13, 17, 12, 19, 14, 15, 18, 10 seconds respectively. Due to the fact that for the stations close to the epicenter of the earthquake, the creation of Regional warning time only for distant and far objects is possible and implementable; The On-Site warning time for earthquakes close to the targets was measured, as already was clear it is not possible to establish considerable On-Site warning time by for high-risk areas for North Tabriz Fault. It seems that this amount of time (Regional warning time) to set up Earthquake Early Warning Systems in the city of Tabriz where is the fourth largest city of Iran and comprises about 1.4 million inhabitants and one of the largest Iranian industrial cities that the Regional warning time is under 10 seconds, in terms of economy, cost, time and energy, according to the existing station arrangement will not be economical and vital. It has to be mentioned that the warning times were calculated using the existing seismic network geometry in the region. We calculated the warning times to at least some of the affected population and cities 15 of the top priorities in terms of seismicity on the basis of strong ground motion) in damaging and destructive earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake Early Warning Systems
  • Onsite Warning and Regional Warning
  • Peak Ground Motion of the earth
  • Probability Cumulative Distribution Function (CDF)
میرزائی، ن.، 1381، پارامترهای مبنایی زمین‌لرزه‌های ایران، دانش نگار، تهران– ایران.
 
 
Allen, R.M., P. Gasparini and O. Kamigaichi, 2009, Earthquake Early Warning, Special Issue, Seismo. Res. Lett., 80(5), 682-782.
Ambraseyes, N. N. and Melville, C. P., 1982, A history of Persian earthquakes, Cambridge university press, Cambridge, 219 pp.
Ashtari, M., Hatzfeld, D. and Kamalian, N., 2005, Microseismicity in region of Tehran: Tectonophysics, 395, 193-208.
Atkinson, G. M. and Boore, D. M., 1995, Ground motion relations for Eastern North America, Bulletin of the Seismological Society of America, 85(1), 17-30.
Atkinson, G. M. and Boore, D. M., 1998, Evaluation of models for earthquake source spectra in Eastern North America, Bulletin of the Seismological Society of America, 88(4), 917-934.
Berberian, M. and Arshadi, S., 1976, On the evidence of the youngest activity of the north Tabriz fault and the seismicity of Tabriz city, Geol. Surv., 39, 397-418.
Boore, D., 1983, Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra, Bulletin of the Seismological Society of America, 73, 1865-1894.
Boore, D. M. and Atkinson, G. M., 1987, Stochastic prediction of ground motion and spectral response parameters at Hard-Rock sites in Eastern North America, Bulletin of the Seismological Society of America, 77(2), 440-467.
Boore, D., 2003, Simulation of ground motion using the stochastic method., Pure appl. Geophys, 160, 635-676 0033-4553/03/040635 -42.
Cooper, J. D., 1868, Earthquake indicator, Evening Bulletin XXVII, 23.
Espinosa-Aranda, J., Jimenez, A., Ibarrola, G., Alcantar, F. and Aguilar, A., 1995, Mexico city seismic alert system, Siesmic Res, Lett, 66(6), 42-53
Motazedian, D. and Atkinson, G., 2005, Stochastic finite fault modeling based on dynamic corner frequency, Bulletin of the Seismological Society of America, 95, 995-1010.
Motazedian, D., 2006, Region-specific seismic parameters for earthquakes in northern Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, 96, 1383-1395.
Nakamura, Y., 1988, On the urgent earthquake detection and alarm system (UrEDAS), Proceeding of the 9th world conference on Earthquake Engineering, VII, 673-678.
Moradi, A., Hatezfeld, D. and Tatar, M., 2011, Microseismicity and seismotectonics of the North Tabriz fault Iran, Tectonophysics.
Wells, D. and Coppersmith, K., 1994, New empirical relationship among magnitude, rupture width, rupture area, and surface displacement, Bulletin of the Seismological Society of America, 84, 974-1002.
Shahvar. M. P., Zare, M. and Castellaro, S., 2013, A unified seismic catalog for the Iranian Plateau, Seismological Research Letters, volume 84, November 2, March/April 2013 233.