مطالعة رسوبات جوان و اشباع شده از آب به روش لرزه‌نگاری انکساری با آرایش قائم

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

در عملیات لرزه‌ای دریایی دامنه، محتوای بسامدی و زمان رسید امواج لرزه‌ای به شدت تحت تأثیر خواص فیزیکی و کشسانی رسوبات ‌جوان در بستر دریا است. از این‌رو شناسایی محیط انتشار موج و تعیین ‌خواص‌کشسانی آنها نقش مهمی در مطالعات لرزه‌ای دریایی ایفا می‌کند. در این مقاله ضمن معرفی لرزه‌نگاری شکست مرزی در محیط دریا با استفاده از کابل قائم (vertical cable, VC) شیوه‌های تحلیل اولین رسیدها و استخراج اطلاعات سرعتی و پارامترهای ناهمسانگردی رسوبات اشباع شده از آب مورد بحث قرار می‌گیرد.
به منظور بررسی اثر شیب و ناهمسانگردی لایه‌ها بر داده‌های لرزه‌ای، مجموعه‌ای از مدل‌های زمین در نظر گرفته شد. در این بخش از مطالعه با ثابت نگاه داشتن ناهمسانگردی و تغییر شیب لایه‌بندی، اثر شیب مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تغییر درصد ناهمسانگردی و ثابت نگاه داشتن شیب، توزیع آزیموتی، کندی ظاهری و واقعی تعیین شد. در این تحقیق، نگارندگان نرم‌افزارهای وارون‌سازی زمان سیر و شبیه‌سازی داده برداری لرزه‌ای به‌روش  VCبا استفاده از حل معادله آیکونال به‌روش تفاضل متناهی را در محیط MATLAB تدوین کرده‌اند و مورد استفاده قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic imaging of sea-bed sediments using vertical-cable method

نویسندگان [English]

  • Leyla Babaei
  • Hamid Reza Siahkoohi
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

In marine seismic surveys amplitudes, frequency contents and travel times of seismic waves are influenced significantly by elastic and physical properties of sea-bed sediments. Therefore, investigation of elastic properties of propagation medium at the bottom of the sea floor is worth while  in marine seismic studies.
In this paper refraction arrival times are analyzed to estimate the velocity structure and anisotropic parameters of sea-bed sediments using a vertical-cable (VC) configuration.
Two sets of synthetic seismic data from two distinct earth models were used to evaluate the influence of dip and anisotropy of layers on propagation of seismic waves. In the first set of data, for a constant value of anisotropy, the values of   and  were assigned to dip in order to evaluate the influences of dip. However, in the second set of models, we kept the dip constant and varied the P-wave anisotropy strength of the medium to examine the sensitivity of ray-slowness to anisotropy. All above mentioned analyses were done on synthetic P-wave VC seismic records, which were obtained by solving of eikonal equation using finite-difference method. Our result indicated the usefulness of the VC acquisition method for determination of real dip , dip azimuth , azimuth of symmetry axis with respect to the X-axis  and anisotropic parameters  of the saturated sea-bed sediments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisotropy
  • Marine seismic
  • Sea-bed sediment
  • Vertical-cable method