نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، مجید نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • آقایی، امید تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]

ا

 • اردستانى، وحید ابراهیم زاده آشکارسازی آنومالی های سطحی با گرادیان نرمالیز شده دوبعدیداده های گرانی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • اردستانى.، وحید ابراهیم زاده مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • ا.ک.گوساین، عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • الحجه، علیرضا محب نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • امامی، کسری مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]

ب

 • بازرگانى، فرهاد بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بیدحتی، عباسعلی علی اکبری رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • بیدختى، عباسعلى على اکبرى بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بیدهندى، مجید نبى بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بیدهندى، مجید نبى بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • بیوک، ندا بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]

پ

ث

 • ثقفى، محمد على بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار [دوره 30، شماره 2، 1383]

ج

د

ر

 • ریاحی، محمد علی مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • ریاحی، محمد علی تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • ریاحى، محمدعلى بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • رستگارموحد، غلامرضا برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • رضاپور، مهدی روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • رضازاده، پرویز نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]

ز

 • زاده، علیرضا گلال حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • زاده، مصطفى نقى اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک [دوره 30، شماره 2، 1383]

س

 • سدیدخوى، احمد برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg [دوره 30، شماره 2، 1383]

ف

 • فر، یونس نجیبی مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]

ق

 • قیطانچی، محمد رضا زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • قوامى، شادى بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]

گ

 • گویا، ناصر حسین زاده اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • گیوى، فر هنگ احمدى مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله [دوره 30، شماره 2، 1383]

م

 • مرادی، علی سیاهکالی روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • مرادى، مهدى بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • مرادى، مهدى بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • مرید، سعید عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • میرزایی، نوربخش روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • میرزایى، ابراهیم نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]
 • مشایخی، رباب نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای [دوره 30، شماره 1، 1383]

ن

 • نادری، اصغر حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • ندری، داریوش تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز [دوره 30، شماره 1، 1383]

و

 • و.ا.ک‘کشاری، عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان [دوره 30، شماره 1، 1383]
 • وکیلى، غلامعلى نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن [دوره 30، شماره 2، 1383]