نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اکبرلواقان، مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]

ب

پ

 • پور، بهروز موسی مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • پور، نادر فتحیان مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]

ج

ح

خ

 • خوی، احمد سدید خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1382]

د

 • دولویى، غلام جوان تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]

ذ

 • ذولجودی، مجتبی اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر [دوره 29، شماره 1، 1382]

ر

 • ریاحى، محمدعلى مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • ریاحى، محمدعلى مطالعه خط لرزه ای بازتابی دوبعدی در منطقه جنوب قشم با استفاده از عملگر AVO [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • رضایی، محمد رضا ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • رضاپور، مهدى بررسی داده های ثبت شده و تعیین بزرگی در شبکه لرزه نگاری تهران [دوره 29، شماره 2، 1382]

ز

 • زاده، علی امین ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • زاده، مصطفى نقى برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]

س

 • سیاهکوهی، حمیدرضا مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • سدیدخوى، احمد برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]

ع

 • عبدالهى، فرهاد مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP) [دوره 29، شماره 2، 1382]

ف

 • فراهانی، مجید مرزعه کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • فراهانى، مجید مزرعه لی بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک [دوره 29، شماره 2، 1382]

ق

ک

 • کاشانی، زهرا صباغ همرفت پخش دوگانه و وارونگی دما در آب های خلیج فارس و دریای عمان [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • کبری، فرهنگ احمدى مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]

گ

 • گودرزی، رضا تضعیف امواج ریلی در حوزهء زمان- مقیاس [دوره 29، شماره 1، 1382]

م

 • محب الحجه، علیرضا آغازگری مدل بسیط فشارورد منطقه‌ای به روش مُد بهنجار [دوره 29، شماره 1، 1382، صفحه 69-81]
 • مرادی، محمد آغازگری مدل بسیط فشارورد منطقه‌ای به روش مُد بهنجار [دوره 29، شماره 1، 1382، صفحه 69-81]
 • مرادزاده، علی مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]

ن

 • نژاد، اسماعیل بایرام خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • نصراصفهانى.، محمدعلى مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • نظریان، رضا مطالعه خط لرزه ای بازتابی دوبعدی در منطقه جنوب قشم با استفاده از عملگر AVO [دوره 29، شماره 2، 1382]

و

 • وو، رونشنگ کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی [دوره 29، شماره 1، 1382]