نمایه نویسندگان

آ

 • آبدر، محمدعلی اسماعیلی تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه [دوره 27، شماره 2، 1380]

ا

ب

ت

 • تاتا، ماه بانو تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]

ج

 • جلالی، میر کاظم مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • جن، جوچوان میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • جواهریان، عبدالرحیم تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]

چ

 • چاهوکی، ولی کلانتر مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط [دوره 27، شماره 1، 1380]

ح

 • حسینی، سید علیرضا صادقی بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • حسینی، مصطفی شاه تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • حفیظی، محمد کاظم مدل سازی شتابنگاشت های حرکت نیرومند زمین با توجه به نوع خاک و فاصله از گسل [دوره 27، شماره 1، 1380]

خ

 • خان، آفتاب عالم تکنوتیک جا به جایی امتداد لغز، گسل های جدایشی ، برش های ریدل و شکل پذیر [دوره 27، شماره 1، 1380]

د

 • دهقان، آرمین شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی [دوره 27، شماره 1، 1380]

ر

 • ریاحی، محمد علی بررسی پدیده تقویت دامنه امواج لرزه ای در آبرفت [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • رایین، احمد بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • رنجبر، حجت ا... تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف [دوره 27، شماره 1، 1380]

ز

 • زاده، حسن معصوم تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • زاده، عبدالناصر یوسف به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]

س

 • سیاهکوهی، حمید رضا به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • سوشائولان، میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی [دوره 27، شماره 1، 1380]

ع

 • عباسپور، مجید مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • علوی، نسیم بررسی اثر خورشید گرفتگی 20 مرداد ماه 1378 بر لایه های f1وf2 یونسفر (یون سپهر) و محاسبه ضریب ترکیب مجدد در پایگاه تهران [دوره 27، شماره 2، 1380]

ف

ک

 • کشاری، آشوک کی . چالش های موجود درتشابه سازی فرایند ذوب برف – رواناب [دوره 27، شماره 2، 1380]

گ

 • گوساین، ای.کی. چالش های موجود درتشابه سازی فرایند ذوب برف – رواناب [دوره 27، شماره 2، 1380]

ل

 • لیانگ، وو جونگ میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی [دوره 27، شماره 1، 1380]

م

 • مرید، سعید چالش های موجود درتشابه سازی فرایند ذوب برف – رواناب [دوره 27، شماره 2، 1380]
 • مسلمی، ابوالفضل تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP [دوره 27، شماره 1، 1380]

ه

 • هاشم، تاج الدین بنی شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی [دوره 27، شماره 1، 1380]
 • هندی، مجید نبی بید تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه [دوره 27، شماره 2، 1380]