دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 487، فروردین 1384 
مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی

على نجاتى کلاته؛ وحید ابراهیم زاده اردستانى


بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان


مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن

عباس رنجبرسعادت آبادى؛ مجید آزادى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ سیدعلیرضا صادقى حسینى