دوره و شماره: دوره 40، شماره 3، آبان 1393، صفحه 1-74