اهداف و چشم انداز

در دی‌ماه 1350 هجری شمسی، نخستین شمارة نشریة مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران با عنوان "نشریة تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا" منتشر شد. در بخشی از پیشگفتار اولین شمارة نشریه، به قلم مرحوم دکتر حسین کشی‌افشار رئیس وقت مؤسسة ژئوفیزیک و بنیادگزار علم ژئوفیزیک در ایران، آمده است که "مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران به منظور روشن شدن افکار عمومی و نشان دادن روش‌های مختلف و استفاده از نتیجة تحقیقات فیزیک زمین و فضا و فیزیک جو به تهیه این نشریه اقدام و امید است که بتواند جزیی بسیار کوچک از نیازمندی‌های علمی روز افزون کشور را در برنامه‌های عمرانی و نوسازی تأمین نماید". در 50 سال گذشته، این هدف با همت و مساعدت همکاران دانشگاهی و محققان دنبال شده است. از این رو، جا دارد از همة عزیزانی که ما را در تهیه و انتشار نشریه یاری داده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی شود.

* مرتبه علمی نشریه فیزیک زمین و فضا مؤسسه ژئوفیزیک از سوی هیات ممیزه دانشگاه تهران همواره علمی-پژوهشی بوده است.

* در جلسه مورخ 16/12/76 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با اعطای درجه "علمی- ترویجی" موافقت شد.

* در جلسه مورخ 4/11/82 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با اعطای درجه "علمی- پژوهشی" موافقت شد.

* در مهرماه 1383، شورای عمومی هیأت علمی مؤسسة ژئوفیزیک تغییر نام نشریه را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد طی نامة شمارة 11874/4 مورخ 30/10/1383 معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت. از این رو، از آغاز سال 1384 نشریة مؤسسة ژئوفیزیک با نام "مجله فیزیک زمین و فضا" منتشر شد.