راهنمای نویسندگان

 راهنمای نگارندگان

 خط‌مشی مجله

مجله فیزیک زمین و فضا به صورت فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی) در زمینه‌های زلزله‌شناسی، لرزه‌شناسی، مغناطیس زمین، گرانی‌سنجی، ژئوالکتریک، هواشناسی، فیزیک جّو، آلودگی هوا، فیزیک خورشیدی، ستاره‌شناسی، اخترفیزیک، جزرومد، سن‌یابی به روش‌های ژئوفیزیکی، اقیانوس‌شناسی فیزیکی و رشته‌های وابسته، برای چاپ و انتشار به زبان فارسی (همراه خلاصه مبسوط انگلیسی) در گزینه‌های زیر، مقاله می‌پذیرد.

الف- پژوهشی بنیادی: مقاله‌ای که در آن به ابداع نظریه یا روشی جدید درباره موضوع علمی خاصی پرداخته و یا راه‌حل جدیدی برای حل مسئله‌ای ارائه ‌شود.

ب- پژوهشی کاربردی: مقاله‌ای که در آن نظریه‌ها و روش‌های شناخته شده در زمینه‌ای خاص به کار گرفته و نتایج جدیدی در آن ارائه شود.

ج- یادداشت پژوهشی: مقاله‌ای که در آن نتیجه یک پژوهش به طور مختصر بیان و انتظار می‌رود که در آینده به مقاله یا مقاله‌های پژوهشی مفصل‌تری منتهی شود.

د- مروری (Review): مقاله‌ای که در آن سابقة نظریه‌ها و روش‌ها به طور جامع بررسی و نظراتی درباره حال و آینده موضوع مورد بحث ارائه ‌شود.

 

پذیرش مقاله

مقاله با  فرمت DOCX و با رعایت موارد زیر از طریق سامانه به آدرس http://jesphys.ut.ac.ir فرستاده شود.

طبق تصمیم اعضاء محترم هیأت تحریریه مجله فیزیک زمین و فضا، مبلغ 1.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  2.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان  مقالات فارسی و انگلیسی دریافت می شود.

 تعهد نگارنده‌(گان)

* تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله، نگارنده‌(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله پیشتر در جای دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر مجله نیز، ارسال نخواهد شد.

* مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.

 

ساختار مجله

صفحه اول مقاله شامل:

عنوان فارسی

عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

 نگارنده‌(گان)

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، محل کار، رایانشانی (E-mail)، و شماره تماس نگارنده‌(گان) با مشخص کردن نگارنده رابط آورده شود.

چکیده فارسی

مقاله باید دارای چکیده به زبان فارسی (تا 250 واژه) باشد.

 

واژه‌های کلیدی فارسی

حداکثر شش واژه کلیدی آورده شود.

 

عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمه دقیق عنوان فارسی باشد.

 نگارنده‌(گان) به انگلیسی

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی و محل کار نگارنده‌(گان) به انگلیسی آورده شود.

 خلاصه مبسوط انگلیسی

خلاصه مبسوط انگلیسی (بین 500 تا 800 کلمه) آورده شود.

 

واژه‌های کلیدی انگلیسی

حداکثر شش واژه کلیدی انگلیسی آورده شود که می‌بایست معادل واژه‌های کلیدی فارسی باشد.

 بخش‌بندی دیگر صفحات مقاله:

* مطالب به ترتیب زیر آورده شود (بخش‌های 2 تا 4 را می‌توان به‌صورت چند زیربخش جداگانه تنظیم کرد.)

 

1   مقدمه

2    روش پژوهش

3    اندازه‌گیری، مشاهده و محاسبه

4    بحث

5    نتیجه‌گیری

تشکر و قدردانی (درصورت نیاز)

پیوست (درصورت نیاز)

مراجع

 

 

* در مقالات فارسی قلم نگارش برای متن فارسی می‌بایست B Zar با اندازه 12 و برای متن انگلیسی Time New Roman با اندازه 10 باشد.

* در مقالات انگلیسی قلم نگارش برای متن انگلیسی می‌بایست Time New Roman با اندازه 11 باشد.

* درصورت نیاز به آوردن معادل انگلیسی یک واژه فارسی، معادل انگلیسی باید تنها یک بار، و در نخستین بار بکار بردن واژه فارسی، داخل کمانک (پرانتز) آورده شود.

* در صورت ارسال مقاله انگلیسی از قسمت انگلیسی سایت مجله انجام شود.

 

جدول‌: جدول‌ها به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و هر جدول با بالانویس‌ کوتاه و نوع کمیت همراه با یکا در بالای هر ستون آورده شود.

 

شکل‌: عکس‌ها، نقشه‌ها، منحنی‌ها و نمودارها، می‌بایست با واژه ”شکل“، کیفیت خوب و زیرنویس بسنده و گویا به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکل یکپارچه درآید و برای شکل‌هایی که دارای چند قسمت هستند اشاره به آنها در متن به صورت (برای نمونه)، 3-الف، 3-ب، 3-پ و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (پ) و ... به ترتیب الفبای فارسی از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

 

رابطه‌: رابطه‌ها باید به ترتیب با اعداد فارسی داخل کمانک در انتهای سمت راست متن شماره‌گذاری شده و اشاره به آن‌ها در متن با آوردن شماره رابطه داخل کمانک باشد. رابطه‌ها باید با استفاده از Microsoft Equation  نگاشته شود و ذکر متغیرها در داخل متن و در رابطه‌ها با شکل و قالب یکسان باشد. رابطه‌ها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 10 نگارش شود.

 یکا:یکاها در دستگاه متری (SI) آورده ‌شوند. علامت اختصاری یکاها (با استفاده از توان منفی به جای خط کسری یا مانند آن) هنگامی به‌کار می‌رود که قبل از آن‌ها عددی وجود داشته باشد. یکاها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 10 آورده شود.

 

مراجع: در متن مقاله، اشاره به منابع می‌بایست به فارسی باشد. برای مرجع تا دو نگارنده، بصورت نام نگارنده‌(گان) و سال انتشار اثر مقاله و برای مرجع بیش از دو نگارنده، نام نگارنده نخست به همراه واژه "و همکاران" و سال انتشار آن نگارش شود.

نمونه: وقتی مرجع جزئی از جمله است به صورت "ثبوتی و عشقی (1351) یا ثبوتی و همکاران (1351) و هنگامی که اضافه بر جمله است، به صورت (تارانتولا و والت، 1982) یا (ویتلینگر و همکاران، 1993)".

در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی، به صورت مقاله، کتاب، مرجع اینترنتی و ... (مطابق نمونه‌های زیر)، به‌ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی نگارش شود. منبع‌های با سال‌ متفاوت انتشار، نگارنده‌(گان) به ترتیب صعودی سال انتشار و مربوط به یک سال با اضافه کردن حروف الف، ب، پ و ... یا c,b,a و ... به دنبال سال انتشار آورده شوند.

 نمونه: (مقاله، کتاب و مرجع اینترنتی)

ثبوتی، م.، عشقی، ا. و جواهری، ح.، 1351، زلزله قیر استان فارس 21 فروردین 1351، م. فیزیک زمین و فضا، 1، 25-34.

 معظمی گودرزی، خ.، 1351، لرزه‌شناسی، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی، تهران- ایران.

 Sodoudi, F., Yuan, X., Kind, R., Heit, B. and Sadidkhouy, A., 2009, Evidence for a missing crustal root and a thin lithosphere beneath the Central Alborz by receiver function studies, Geophys. J. Int., 177, 733-742.

 Rommich, D., 1990, Sea-level change, http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309040396