اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید نبی بیدهندی

ژئوفیزیک کاربردی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnbhendi/?lang=en-gb
mnbhendiut.ac.ir
0000-0002-9555-8327

h-index: 10  

سردبیر

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

هواشناسی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bidokhti/?lang=en-gb
bidokhtiut.ac.ir
0000-0003-4841-2218

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

گرانی سنجی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ebrahimz/?lang=en-gb
ebrahimzut.ac.ir
0000-0003-3936-201X

h-index: 12  

دکتر فرهنگ احمدی گیوی

هواشناسی دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ahmadig/?lang=fa-ir
ahmadigut.ac.ir
0000-0002-9487-4862

h-index: 11  

دکتر محمد تاتار

زلزله‌شناسی استاد، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

isid.msrt.ir/30247
mtatariiees.ac.ir
0000-0003-2904-6195

h-index: 31  

دکتر عبدالرحیم جواهریان

لرزه شناسی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=javaherian
javaheriut.ac.ir
0000-0003-1574-7062

h-index: 14  

دکتر امین روشندل کاهو

لرزه شناسی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S413
roshandelshahroodut.ac.ir
0000-0002-2214-2558

h-index: 14  

دکتر پیمان زوار رضا

اقلیم شناسی استاد، دانشگاه کانتربری، نیوزیلند

www.canterbury.ac.nz/science/contact-us/people/peyman-zawar-reza.html
peyman.zawar-rezacanterbury.ac.nz
0000-0002-6120-3317

h-index: 28  

دکتر سید احمد علوی

زمین شناسی-تکتونیک استاد، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375483
a-alavisbu.ac.ir
0000-0002-2393-9526

h-index: 11  

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

هواشناسی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bidokhti/?lang=en-gb
bidokhtiut.ac.ir
+98(21)61118284
0000-0003-4841-2218

h-index: 15  

دکتر منوچهر قرشی

زمین‌شناسی- تکتونیک دانشیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ries.ac.ir/fa/contents/AS12/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1.%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1.%D9%82%D8%B1%D8%B4%DB%8C.ht ml
ghorashi_manouchehryahoo.com
0000-0002-1600-0350

h-index: 28  

دکتر محمدرضا قیطانچی

زلزله شناسی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

geophysics.ut.ac.ir/~mrghchee
mrghcheeut.ac.ir
0000-0003-2421-0603

h-index: 5  

دکتر محمد جواد کلایی

فیزیک فضا دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mjkalaee
mjkalaeeut.ac.ir
0000-0002-2424-9172

h-index: 4  

دکتر محمدرضا کمالی

اکتشافات نفت استاد، دانشگاه کرتین، استرالیا

kamalimrripi.ir
0000-0003-1564-686X

h-index: 13  

دکتر علیرضا محب الحجه

هواشناسی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amoheb/?lang=en-gb
amohebut.ac.ir
0000-0002-5906-8486

h-index: 14  

دکتر نوربخش میرزائی

زلزله‌شناسی استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/nmirzaii
nmirzaiiut.ac.ir
0000-0002-7931-2669

h-index: 9  

دکتر مهدی نجفی علمداری

نقشه‌برداری دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

profile.kntu.ac.ir/~mnajalm
mnajalmyahoo.com
0000-0003-0841-0162

h-index: 5  

مدیر داخلی

مینا هوشنگی

کارشناس امور پژوهشی، موسسه ژئوفیزیک

igtu-jnlut.ac.ir
61118239

ویراستار ادبی

یسری آزادی (مقالات فارسی)

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

yosraazadiut.ac.ir
0009-0005-4192-3076

محمد سیاوشان (مقالات انگلیسی)

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

msiavoshangmail.com