اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهد نویسندگان (فرم تعارض منافع و تعهد نویسندگان (دانلود))

* مجله فیزیک زمین و فضا نسبت به چاپ مقاله‌هایی اقدام می‌نماید که پیشتر در سایر مجله‌های علمی (ایرانی و خارجی) منتشر و یا به‌ صورت همزمان ارسال نشده باشد. درصورتی که محتوای مقاله حاضر نیز در مجله دیگری به صورت جزئی یا کامل آمده باشد، انتظار می‌رود تا نگارنده محترم، هیأت تحریریه مجله را در هر مرحله از داوری و چاپ آگاه نماید.

 چنانچه مقاله از حامی یا تامینکننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی میباشد.

 * مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.


* نوع انتشار مجله به صورت دسترسی آزاد به مقالات می باشد.


* سیاست داوری مجله به صورت "دوسو ناشناس" می باشد.


* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.