اصول اخلاقی انتشار مقاله

 تعهد نگارنده‌(گان)

* مجله فیزیک زمین و فضا نسبت به چاپ مقاله‌هایی اقدام می‌نماید که پیشتر در سایر مجله‌های علمی (ایرانی و خارجی) منتشر و یا به‌ صورت همزمان ارسال نشده باشد. درصورتی که محتوای مقاله حاضر نیز در مجله دیگری به صورت جزئی یا کامل آمده باشد، انتظار می‌رود تا نگارنده محترم، هیأت تحریریه مجله را در هر مرحله از داوری و چاپ آگاه نماید.

 * مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.