سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مجلة فیزیک زمین و فضا چهار شماره در سال منتشر می‌شود. درصورت تمایل به دریافت نسخه چاپی، هزینه مربوط به چاپ جلد مورد نظر (استعلام از دفتر مجله)، به شماره شبا IR470100004001082603041095 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی واریز و تصویر رسید بانکی را از طریق درخواست اشتراک نشریه در سایت مجله ارسال نمایید.

شناسه واریز: 351070174140107000000004903202

توجه: قبل از سفارش جهت موجود بودن نسخه درخواستی با دفتر مجله هماهنگ شود.