نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ایران ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • ارتفاع ژئوپتانسیلی مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • ایستگاه لرزه نگاری خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • امواج اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • امواج تراکمی تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • انرژتیک تنظیم کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • ا!واج ریلی تضعیف امواج ریلی در حوزهء زمان- مقیاس [دوره 29، شماره 1، 1382]

ب

 • بازتاب فوق بحرانی مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • بالاروی موج اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • بانک اطلاعاتی بررسی داده های ثبت شده و تعیین بزرگی در شبکه لرزه نگاری تهران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • برآورد قدرت انفجارهای هسته ای زیرزمینی برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • برداشت های شکست مرزی مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • بزرگی بررسی داده های ثبت شده و تعیین بزرگی در شبکه لرزه نگاری تهران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • بنگستان اهواز ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • بیوژنتیک مطالعه توان بارورسازی ابرهای یود با هسته های یخ بیوژنتیک [دوره 29، شماره 2، 1382]

پ

 • پارامترهای چشمه تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • پاکستان برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • پردازش داده خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • پوسته تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]

ت

 • تابع انتقال گیرنده لرزه ای تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • تابع توزیع اختلاف پتانسیل مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • تاوایی نسبی مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • تخلخل ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • تغییرات دامنه در مقابل دورافت (AVO) مطالعه خط لرزه ای بازتابی دوبعدی در منطقه جنوب قشم با استفاده از عملگر AVO [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • تغییرات شبانه روزی باد بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • تنش بستر اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • تنظیم کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی [دوره 29، شماره 1، 1382]

ج

 • جبهه کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • جت سطو!ح پایین بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • جداشدگی موج برشی تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • جریان گالوانی مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]

چ

 • چرخندزایی مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]

ح

د

 • دریای مدیترانه مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • دل نیمه زمین گرد اکمن بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • دورافت آنومالی مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]

ر

 • رژیم لایه ای همرفت پخش دوگانه و وارونگی دما در آب های خلیج فارس و دریای عمان [دوره 29، شماره 1، 1382]

ز

 • زاویه تابش مطالعه خط لرزه ای بازتابی دوبعدی در منطقه جنوب قشم با استفاده از عملگر AVO [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • زیر بسامد شنوایی SAM مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • زمین لرزه فورک(داراب) تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • زون کور مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]

ژ

 • ژئومغناطیسی مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]

س

 • سازوکار زمین لرزه تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • سمیپالاتینسک برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • سودار بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک [دوره 29، شماره 2، 1382]

ش

ض

 • ضرایب تبدیل موجک تضعیف امواج ریلی در حوزهء زمان- مقیاس [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • ضریب بازتابش مطالعه خط لرزه ای بازتابی دوبعدی در منطقه جنوب قشم با استفاده از عملگر AVO [دوره 29، شماره 2، 1382]

ع

 • عمق تجسس مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP) [دوره 29، شماره 2، 1382]

ف

 • فرارغت تاوایی نسبی مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • فعالیت پسلرزه ها تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران [دوره 29، شماره 1، 1382]

ق

 • قدرت تفکیک مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]

ک

 • کارایی دانه پاشی مطالعه توان بارورسازی ابرهای یود با هسته های یخ بیوژنتیک [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • کژفشاری مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • کشال کوهستنی کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی [دوره 29، شماره 1، 1382]

گ

 • گسله های فعال تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران [دوره 29، شماره 1، 1382]

ل

 • لاگ ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • لایه مخفی مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • لرزه خیزی شمال غرب ایران خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • لرزه خیزی و لرزه زمینساخت زاگرس تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • لرزه نگاشت مصنوعی ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]

م

 • میانگین ماهانه مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • مخزن نفت ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • مدل سازی لرزه ای ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • مشهد تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • منحنی پاسخ خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • موج P برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • موج ریلی برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان [دوره 29، شماره 2، 1382]

ن

 • ناهمسان گردی تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • نسبت عمق تجسس به طول آرایه مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP) [دوره 29، شماره 2، 1382]
 • نفوذپذیری اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • نقطه تکین مدل سازی پیشرو داده های مقاومت سنجی مغناطیسی میدان کل TFMMR)) به روش اجزای محدود برای ساختارهای دوبعدی [دوره 29، شماره 1، 1382]
 • نوسان های لختی بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک [دوره 29، شماره 2، 1382]

و

ه

ی

 • یخش همرفت دوگانه همرفت پخش دوگانه و وارونگی دما در آب های خلیج فارس و دریای عمان [دوره 29، شماره 1، 1382]