نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • آرایه مربعی برای مقاومت ویژه و قطبش القایی بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • آفتاب سوختگی پوست ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین [دوره 25، شماره 1، 1378]

ا

 • ازن وردسپهر ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین [دوره 25، شماره 1، 1378]

ب

 • باد زمینگرد حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • باد کوه- دشت مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • بارپذیری و ضریب ناهمسانگردی بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • برشی خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

پ

 • پاشندگی سرعت اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • پرتوUVB ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • پروفیل بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی [دوره 25، شماره 1، 1378]

ت

 • تابع واداشتی حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • تانسور گشتاور لرزه ای مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • تاوایی حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • تخریب لایه ازن ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین [دوره 25، شماره 1، 1378]

ج

 • جریان جتی حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]

چ

 • چاه پیمایی کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • چاه نگاشتهای ژئوفیزیکی کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • چرخندزایی حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • چگونگی شکستگی در زمین لرزه ها خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

ز

س

 • سازوکار زمین لرزه مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • سرعت امواج تراکمی و برشی اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع [دوره 25، شماره 1، 1378]

ض

 • ضریب جبران ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • ضریب کیفیت امواج تراکمی و برشی اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع [دوره 25، شماره 1، 1378]

ف

 • فشار هیدرولیکی کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

ک

 • کارست کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

گ

 • گرته حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]

ل

 • لرزه خیزی ایران خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]

م

 • محور اصلی مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • مدل دینامیکی مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • مدلسازی امواج حجمی خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • مدل هیدرولیکی ووارونگی مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران [دوره 25، شماره 1، 1378]

و

 • واتنیدگی خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]
 • وردایست و بردار? حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری [دوره 25، شماره 1، 1378]

ه

 • هیدروژئولوژی کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران [دوره 25، شماره 1، 1378]