دریافت هزینه از نویسندگان جهت بررسی اولیه و چاپ مقالات

طبق تصمیم اعضاء محترم هیأت تحریریه مجله فیزیک زمین و فضا در جلسه

مورخ 95/07/27 مقرر شد از اول آذرماه مبلغ 1.000.000 ریال جهت بررسی

اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  2.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از

نویسندگان مقالات دریافت شود. 

توجه: تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.