نویسنده = عبدالرضا صفری
مقایسه روش انتگرال انرژی و روش شتاب در بازیابی میدان جاذبه زمین

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 51-68

10.22059/jesphys.2012.24834

محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ بابک امجدی پرور


ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 147-163

10.22059/jesphys.2012.24307

عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور؛ عبدالرحمان مصطفایی


بررسی روش‌های تعیین پارامتر پایدارسازی در مسئله انتقال به سمت پایین

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلی


بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی


بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی