نویسنده = ناصر حسین‌زاده گویا
تعیین رسانایی ویژه‌ الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی زمین با استفاده از تغییرات ژئومغناطیسی روزهای آرام

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی


پردازش داده‌های مغناطیس هوایی منطقة بصیران با استفاده از اسپلاین مکعبی

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ لقمان نمکی؛ بی‌بی رابعه صداقت


اثر توفان مغناطیسی بر لایه‌های یون‌سپهری (یونسفری)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

فرزاد شیرزادی‌تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا


بررسی تغییرات زمانی در لایة F2 یون‌سپهر (یونسفر)

دوره 33، شماره 2، تیر 1386

فرزاد شیرزادی تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ احمد رائین