نویسنده = Esmaeil Bayramnejad
Spatial and Temporal Variation of Seismic Ambient Noise in Tehran Region for Frequency Range 1-30 Hz

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 33-45

10.22059/jesphys.2023.332817.1007377

Mehrasa Masih؛ Zaher Hossein Shomali؛ Esmaeil Bayramnejad


The Magnitude Threshold for Detecting Recorded Earthquakes in Tehran's Accelerometer Networks

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-54

10.22059/jesphys.2023.332846.1007378

Mehrasa Masih؛ Hossein Kianimehr؛ Zaher Hossein Shomali؛ Esmaeil Bayramnejad


تعیین رابطه بزرگی محلی برای شمال غرب ایران با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2013.35595

محبوبه شریفی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


بررسی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه‌نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیر امواج زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 25-37

10.22059/jesphys.2012.29112

مصطفی جوان‌مهری؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمدرضا قیطانچی؛ سید محمود اظهری


تعیین مدل پوسته بهینه برای شمال غرب ایران، با استفاده از برگردان همزمان زمان سیر امواج زلزله‌های محلی

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمود میرزایی؛ محمدرضا قیطانچی