نویسنده = ������������������� �������������� ��������������
مدل‌سازی انتقال بار الکتریکی درون اَبر (آذرخش) و پیاده‌سازی آن در یک مدل پیش‌یابی یک‌بُعدی ابر قائم

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 137-148

10.22059/jesphys.2014.36702

مریم قرایلو؛ نفیسه پگاه‌فر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


مقایسة طرحواره‌های گسیل گردوخاک در برآورد شار قائم آن در نواحی چشمه‌ای ایران

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 201-216

10.22059/jesphys.2014.36706

لیدا خسروسرشکی؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی