نویسنده = مهدی رضاپور
Source fault analyses from InSAR data and aftershocks for the Fin doublet earthquakes on 14 November 2021 in Hormozgan province, South Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22059/jesphys.2022.337959.1007399

Mehdi Rezapour؛ Mohammad Reza Jamalreyhani


برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور