نویسنده = Mehdi Rezapour
برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور