نویسنده = ���������� ����������
کارایی روش‏های زمین‌آماری در پهنه‌بندی اقلیمی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 103-116

10.22059/jesphys.2006.80069

مهیار مهدی‌زاده؛ محمدحسین مهدیان؛ سهراب حجام


ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 13-21

10.22059/jesphys.2005.79989

سیدعلیرضا صادقی‌حسینی؛ سهراب حجام؛ پوریا تفنگ‌ساز