کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
شبیه‌سازی عددی امواج گرانی‌لختی با استفاده از مدل WRF روی ایران: بررسی موردی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 149-166

10.22059/jesphys.2014.36703

مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزایی


شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 229-240

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری


شبیه‌سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی گرمایی خاک یخ‌زده در شرایط رطوبتی متفاوت

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 89-99

10.22059/jesphys.2009.79973

یونس خوشخو؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ پرویز ایران‌نژاد


کاربست مدل پیش‌بینی عددی ARPS بر شبیه‌سازی توفان برف بهمن 1383 در تهران

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

مجید مزرعه‌فراهانی؛ مصطفی احمدنیا؛ امید علیزاده