تعداد مقالات: 830
3. مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382

محمدعلى ریاحى؛ فرهاد عبدالهى


7. روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور


9. کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379

مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی


11. تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی

دوره 26، شماره 1، بهار 1379

کارن آساتوریانس؛ علی فاتحی؛ علی اکبر اسلامی


14. مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

منا مدنی؛ محمدعلی ریاحی


15. بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی


16. برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


17. اثر توفان مغناطیسی بر لایه‌های یون‌سپهری (یونسفری)

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

فرزاد شیرزادی‌تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا


18. تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه


20. بررسی بی‌هنجاری‌های فروسرخ حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهرماه 1383 راور کرمان

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

قاسم عسکری؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا رحیمی‌تبار؛ عبدالرضا انصاری


22. نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهی


24. برآورد سرعت موج برشی با ترکیب روش‌های آرایه‌ای و وارون‌سازی منحنی‌های بیضی‌واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس؛ مرتضی اسکندری قادی