بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، درستی، دقت عملکرد روش مهاجرت PSPC یا روش انتقال فاز تصحیح شده در پردازش داده های لرزه ای بازتابی در محیط هایی دارای
تغییرات نسبتأ شدید سرعت در راستای جانبی هستند، به منزلهء یک روش مهاجرت عمقی که درحوزه پس از بر انبارش عمل می کند، مورد مطالعه قرار
گرفت. به این منظور، مقطع سرعت لرزه ای مورد استفاده در انجام مهاجرت های عمقی در مراحل مختلف، با روش بازگشتی تحلیل برون راند باقی مانده
زمانی از طریق اعمال مهاجرت پیش برانبارش زمانی کیرشهف، ارتقاء داده شد. سپس از این مقطع سرعت ارتقاء یافته برای انجام مهاجرت هایPSDM کیرشهف وPSPCاستفاده شد، نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

PSPC or split step Fourier migration is a method based on downward continuation of seismic wave field in frequency- space and frequency-wave number domains. Compared with the phase shift method, this method is a superior algorithm with the ability to handle lateral variations in the velocity field. Therefore, the method is a depth migration, which works in the post stack domain.
In this study, the ability, precision and validity of PSPC migration in the processing of real data sets with strong lateral velocity variations is verified.
In order to achieve this objective, the velocity section used by migration algorithms has been improved in different steps by the iterative method of residual move-out analysis through applying pre stack Kirchhoff time migration.
The improved velocity section was then used to apply pre stack Kirchhoff depth migration to original CMP gathers and PSPC migration to the stack section and the results were compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depth migration
  • Lateral velocity change
  • Phase shift
  • Poststack
  • Prestack