شبیه سازی بارندگی- رواناب در حوضه های آبریز دربند و گلابدره

نویسندگان

چکیده

سیل عظیم حوزه های آبریز دربند و گلابدره در چهارم مرداد ماه سال 1366 و خسارات متعاقب آن به شمال شهر تهران‘ انگیزه ای بود برای بررسی این پدیده هیدرولوژیکی‘ نظربه کمبود داده های آب سنجی‘ با استفاده از پنج مدل شبیه سازی بارندگی – رواناب شامل: مدلهای استدلالی (CIA) استدلالی جدید‘HYMO, HECI و ماتریسی حداکثر گذر حجمی سیلاب به ازای دوره بازگشتهای 2 تا 100 سال برای 23 زیر حوضه از حوضه آبریز دربند و 10 زیر حوضه از حوضه آبریز گلابدره محاسبه شده ونتایج به دست آمده از جنبه های مختلف بررسی و تحلیل شده است. پس از بررسی کاستیها و تواناییهای هر کدام از مدلها‘ استفاده از مدل ماتریسی برای حوضه های یاد شده و حوضه های مشابه توصیه شده و بر اساس آن حداکثر گذر حجمی سیل 4/5/1366 تهران حدود 356 متر مکعب در ثانیه تخمین زده شده است. علی رغم حجم این سیل‘ علت خسارات راتنها نباید در آن جستجو کرد وشاید علت اصلی ایجاد سیل و خسارات ناشی از آن را باید در توسعه شهری‘ورود به حریم رودخانه وتغییر سیستم زهکشی طبیعی منطقه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Darband and Golabdareh watersheds are located in the north of Tehran with a combined area of 33 km2. In July 1987, they exprienced a sever
flood that caused immense damages to the northern part of Tehran and claimed number of lives. The objective of the present study is to
investigate the said flood as well as flood frequency in the region. Unfortunately, the existing dischargegauging stations have short records
and there are not enough measurements from past floods. Because of the above problem, rainfall-runoff simulation was identified as the appropriate
way to analyze flood peaks and hydro graph. Among the different models for this kind of simulation, HEC1, HYMO, rational and matrix models
were selected for the purposed simulations. The results show better performance of matrix model. For the flood of July 1987, this model estimated peak flood equal to 356 m3/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • matrix models
  • Rainfall
  • Rational
  • Runoff
  • Watershed