حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید

نویسندگان

چکیده

تبدیل -p یک از روش ها در مراحل پردازش داده های لرزه ای است که هدف آن بالا بردن قدرت تفکیک داده های لرزه ای می باشد. این عمل به منظورهای مختلف منجمله تضعیف یا حذف امواج تکراری درون آب و چند گانه ها‘ تحلیل سرعت‘ مهاجرت و مدل دادن‘ وارونه سازی و تضعیف نوفه ها در اکتشافات لرزه ای به کار می رود.
هدف این مقاله بررسی دو نوع تبدیل -p خطی و سهموی به منظور تضعیف بازتابهای تکراری و دیگر امواج ناخواسته و بیان برتری تبدیل سهموی بر تبدیل خطی می باشد. در این مطالعه ‘ نرم افزارهائی جهت تبدیل های -p خطی وسهموی و انجام پردازش بر روی داده های لرزه ای مصنوعی تدوین و به کار گرفته شده است. مدلهای ساده دو تا چند لایه بهمراه امواج مستقیم و صوتی در هوا‘ بازتابهای اولیه و امواج تکراری درون آب (بازآوایش ها) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج مربوط به دو مدل متشکل از 6 لایه افقی ارائه شده است.
یک فیلتر خطی جدیدکه L-filter نامیده شده است جهت حذف بازآوایش ها د رحیطه -p سهموی پس از تصحیح برونراند نرمال ارائه شده است. با توجه به اینکه همواره بازتابها نسبت به بازآوایش ها و چندگانه ها در حیطه -p سهوی دارای کمتر و عدد p بیشتر می باشند‘ می توان کریدوری خطی در محدوده بازتابها در حیطه -p سهموی بعد از تصحیح برونراند نرمال انتخاب و کلیه داده های موجود در آن را حفظ و بقیه را صفر نمود. بدین طریق حذف کامل امواج تکراری و امواج مستقیم و امواج صوتی در هوا در صفحه -p صورت پذیرد با تبدیل معکوس -p سهموی ‘ داده ها در حیطه t-x بدون حضور امواج ناخواسته فوق حاصل خواهند شد. البته قسمتی از اطلاعات مربوط به لایه ها از بین خواهد رفت که با تغییر محدوده کریدور اعمال شده تا اندازه ای قابل اصلاح خواهد بود. در این مقاله کارآیی این فیلتر بر روی داده های مصنوعی به تأیید رسیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the steps in the seismic data processing is the tau-p transform analysis. The aspect of this transform is to improve resolution in seismic sections. The applications
of tau-p transform due to different useful aspects in seismic explorations contain: suppression or elimination of water reverberations and other multiples, velocity
analysis, migration and modeling, inversion, and noise attenuation.
In this paper, the linear and parabolic tau-p transforms are applied and considered on various models due to suppression or elimination of multiples and other unwanted
waves. These two kinds of transforms are compared with each other. Several computer
softwares developed in this research are designed to produce the synthetic seismic data. The data are then transformed to linear and parabolic tau-p for some seismic
processing. The direct waves, air waves, primary reflections, peg-leg multiples and water reverberations in two main software programs for two and more layer models are
considered. The results related to these two programs for six horizontal layers are exhibited.
A new filter is introduced and applied on the NMO corrected data in parabolic tau-p domain. Since arrival times of primaries are less than those of their multiples,
they have relative low tau and high p values; consequently, in parabolic tau-p domain, a linear corridor named as L-filter is chosen in a proper interval that contains desired
data. All data outside of this corridor is totally muted. By this procedure, multiples, air waves and direct arrivals are eliminated in tau-p domain. Then, by an inverse parabolic
tau-p the desired t-x data are obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-filter
  • linear r-p
  • parabolic T-p
  • Water reverberations