ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین

نویسنده

چکیده

با استفاده از مدل فیزیکی پیچیده عبورتابشی‘ مقدار جذب پرتو فرابنفش(UVB) توسط ازن ورد سپهر با مقدار مشابه ازن در پوشسپهر با زوایای تابش خورشیدی مختلف مقایسه می شود. نتایج نشان می دهند که با زوایای تابش کمتر از 60 درجه‘ در صورتکه یک لایه ابر در آسمان باشد‘ ازن موجود در وردسپهر نسبت به ازن پوشسپهر ‘ پرتوهای فرابنفش(nm 320-280) را دو برابر بیشتر جذب می کند.
ابرها و هواویز با افزایش پراکنش در جو اثر ازن وردسپهر را برای زوایای تابش کمتر از 60 درجه به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهند.
در مورد تخریب لایه ازن پوشسپهر ‘ شاخص جدیدی به نام ضریب جبران معرفی می شود. این ضریب مقدار ابر‘ هواویز و یا ازنی که باید به وردسپهر اضافه شود تا اثر مقدار معینی(مثلا 10%) تخریب ازن پوشسپهر خنثی شود را معین می کند . با استفاده از این ضریب می توان مقدار احتمالی کاهش پرتوهای فرابنفش را در برخی مناطق آلوده دنیا که شاهد افزایش ازن‘ هواویز و ابر در وردسپهر بوده اند‘ تخمین زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Using a sophisticated radiative transfer model, the biological UV radiation absorbed by
tropospheric ozone is compared to that absorbed by the same amount of stratospheric ozone for
various solar zenith angles (SZAs) and different skies. For solar zenith angles less than 60., the model results suggest that the addition of each 5 Dobson Unit (DU) ozone in the troposphere,
can offset the increase in erythemally-weighted UV (EER) radiation which is caused by 10 DU
ozone depletion in the stratosphere, if a typical cloud is present in the sky. Clouds and
non-absorbing aerosols were found to elevate the effectiveness of tropospheric ozone by
increasing the pathlength of the photons. In relation to ozone depletion in the stratosphere, a new index: which is called offset index: (OFI) is introduced. This index: can quantify the changes in
tropospheric constituents (e.g., ozone, cloud, aerosol, etc.) which is required to be added into the
troposphere in order to offset the increased biologically UV (e.g.,UVB, EER, cataract, keratitis)
are computed by the model for a typical latitude.
resulted from a real ozone depletion in the stratosphere. The offset indices of cloud and aerosols

کلیدواژه‌ها [English]

  • erythema
  • offset index
  • ozone depletion
  • surface UVB
  • tropospheric ozone