تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی با استفاده از روش بهبود یافته تلفیقی سیگنال تحلیلی و اویلر در منطقه خرم‌آباد

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش بهبود یافته برای تفسیر داده‌های مغناطیسی ارائه می‌شود که بهImproved AN-EUL معروف است. اساس این روش بر تلفیق مشتقات سیگنال تحلیلی و اویلر استوار است. با استفاده از این روش می‌توان عمق و شکل هندسی بی‌هنجاری را به‌دست آورد .ارتفاع نقطه قرائت از زمین و هچنین ادامه فراسو برای برآورد عمق لحاظ شده است. با توجه به اینکه اجسام مغناطیسی دارای مغناطش‌اند، بعد از اعمال سیگنال تحلیلی، مقداری از این مغناطش در منحنی سیگنال تحلیلی اثر می‌گذارد و منحنی سیگنال تحلیلی دقیقاً روی بی‌هنجاری مورد نظر قرار نمی‌گیرد. بنابراین روش AN-EUL قبلی نمی‌تواند برآورد دقیقی از عمق و شاخص ساختاری به‌دست دهد. بنابراین با استفاده از روش Improved AN-EUL عمق و شاخص ساختاری دقیق را به‌دست می‌آوریم. در این روش عملیات برگردان به قطب روی داده‌های برداشت شده اعمال می‌شود و سپس صافی سیگنال تحلیلی روی داده‌های برداشت شده اعمال می‌کنیم. در نتیجه منحنی سیگنال تحلیلی تصحیح و پیک بی‌هنجاری، دقیقاً روی بی‌هنجاری مورد نظر قرار خواهد گرفت.
سپس با استفاده از این روش، پارامترهای بی‌هنجاری را از روی داده‌های مغناطیس هوایی برداشت شده از منطقه خرم‌آباد به‌دست می‌آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation of aeromagnetic data in the Khorramabad region using improved integrated Analytic signal and Euler

چکیده [English]

In this paper, an improved method (Improved AN-EUL) is presented. This method is based on the combination of the analytical signal and the Euler deconvolution method. Two important parameters such as location and approximate geometry of a magnetic source can be obtained using the conventional AN-EUL method. Altitude of ground and height in upward continuation has been considered for depth determination. Due to the intrinsic nature of the magnetic data, the analytic signal curve of an anomaly is not exactly above the anomaly. Therefore, the previous AN-EUL method cannot give a good estimation of depth and structural index of an anomaly. In this method, reduction to pole filter is applied on the data before the analytic signal filter application. Then, the problem of curve displacement of an anomaly is prevented.
This method is applied on the airborne magnetic data of the Khorramabad area.