بررسی روند تغییرات پُرفشار سیبری و تاثیر آن بر میدان‌‌های هواشناختی در بازه زمانی 1948تا 2008

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جوّی در فصل زمستان نیمکره شمالی و در منطقه اوراسیا که نقش مهمی در تغییر کمیت‌های جوّی دارد، پُرفشار سیبری است. در این مقاله، روند خطی تغییرات سالانه شدت مرکز این سامانه و تاثیر آن روی برخی از کمیت‌های هواشناختی در مناطق فراحاره‌ای نیمکره شمالی در یک دوره 60 ساله (از 1948 تا 2008) با استفاده از داده‌های NCEP/NCAR بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که فشار تراز دریا در مرکز پُرفشار سیبری در ابتدای این دوره با روند ملایم hPa 10/1 در هر دهه تقویت شده، اما از اوایل دهه هفتاد به بعد، با روند hPa 12/0-  در هر دهه تضعیف شده است. ضریب همبستگی بین شاخص پُرفشار سیبری و دمای دومتری از سطح زمین در منطقه مرکزی پُرفشار سیبری در طول دوره مورد بررسی برابر با 46/0- است که نشان‌‌دهنده روند افزایشی دما با آهنگ 13/0 درجه سلسیوس در هر دهه بر روی این منطقه است. همچنین با محاسبه شاخص‌های دورپیوندی، مشاهده می‌شود که تاثیر این سامانه روی متغیرهای جوّی بسیار فراتر از محدوده استقرار آن است. ارتباط بسیار نزدیک با مانسون زمستانی شرق آسیا، افزایش شرایط مناسب برای چرخندزایی روی دریای مدیترانه و تقویت فرارفت هوای گرم از شمال افریقا تا شرق دریای مدیترانه و از آنجا تا شمال اروپا از جمله این تاثیرات هستند. به‌‌علاوه، نتایج حاکی از آن است که پُرفشار سیبری یک پدیده محدود به سطوح پایین جوّ نیست و با جریان‌های هوا در سطوح فوقانی جوّ نیز در ارتباط است. برای نمونه، می‌‌توان به تقویت جت جنب‌حاره‌ای در شرق آسیا و دریای مدیترانه، وجود یک قطار موج از شرق اقیانوس اطلس تا غرب اقیانوس آرام به شکل مقادیر مثبت و منفی ضرایب همبستگی بین شاخص پُرفشار سیبری و ارتفاع ژئوپتانسیلی سطوح میانی و بالاتر جوّ اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The trend of the Siberian high pressure and its impacts on the meteorological fields during 1948-2008

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Ahmadi-hojat 1
  • Farhang Ahmadi-Givi 2
  • Sohrab Hajjam 3
1 Ph.D. Student of Meteorology, Department of Meteorology, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Meteorology, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important atmospheric systems in the Eurasian continent during the Northern Hemisphere winter season is the Siberian high pressure. In this study, using the NCEP/NCAR reanalysis data for winters of 1948-2008, trend of changes in the intensity of the high system center and its effects on some meteorological fields are investigated. The results show that the 2m height Mean Temperature in central Siberian high region were -17.7 °C during the study period and the Mean Sea Level Pressure (MSLP) were over 1030hPa. The MSLP had a minor linear positive trend of 1.10hPa/dec (hPa per decade) at the beginning of the 60-years period. Also, a weak negative linear trend of -0.12hPa/dec occurs in early 1970s. There is a meaningful correlation (-0.46) between the Mean Temperature averaged on influence area of the central Siberian high and the Siberian High Index (SHI) during the study period, as in most cases enhancement (weakening) of the high center accompanied with cooling (warming) in the region. Calculations indicate a trend of 0.13 °C/dec warming for the area. The results show that the pressure gradient causes strong north monsoonal currents and thus cold advection toward far-east or east-Asia winter monsoon. Calculated correlation coefficients between the SHI and some meteorology fields indicate that the enhanced Siberian high provides suitable conditions for cyclogenesis over the Mediterranean Sea and development of warm advection from north Africa to east Mediterranean and then to north Europe. Another result indicates that when anti-cyclones over the Siberia form and develop, they act as a barrier to eastward movement of the extra-tropical cyclones. This leads the systems to move to higher latitudes and thus fewer cyclonic system pass from the Siberia and this reduce warm advection over the Siberia.    
  Furthermore, calculated tele-connection correlations show that the system affects atmospheric variables beyond its established region. Enhancement of pressure in the system normally leads to a strong pressure gradient between east Siberian high and west Aleutian high.
Correlation coefficients between the SHI and some meteorological fields in the extra-tropical regions of the north hemisphere indicate that the Siberian high could exert impacts on meteorology fields beyond its source region. Examples include a strong relationship between the SHI and the East Asian winter monsoon, enhancement of the suitable conditions for cyclogenesis over the Mediterranean Sea and warm advection intensification in North Africa toward the east Mediterranean Sea and north Europe. Beyond these features, there is intensification of the subtropical jet over the East Asia and the eastern Mediterranean Sea as well as the existence of a wave train in the form of positive and negative correlation coefficients between the SHI and the Geopotential height (GPH) field in middle and upper troposphere. These findings suggest that the Siberian high should not be considered simply as a local low-level phenomenon, and it exerts significant impacts on middle and upper-level circulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siberian high pressure index
  • Linear trend
  • teleconnection
  • East Asian winter monsoon
  • subtropical jet stream