شبیه‌سازی گسلش محدود کاتوره‌ای برای زمین‌لرزه 1381 چنگوره- اوج شمال‌غرب ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صندوق پستی 1696-13145

2 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466-14155

3 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله صندوق پستی 3913-19395

چکیده

روش کاتوره‌ای برای گسلش محدود به‌منظور شبیه‌سازی تاریخچه زمانی شتاب رکوردهای به‌دست آمده از زمین‌لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره- آوج استفاده شده است. این روش تعمیم فن شبیه‌سازی حرکات زمین برای چشمه نقطه‌ای به حالت گسلش محدود است که در آن دامنه حرکات زمین به‌صورت مجموع حرکات حاصل از چندین چشمه نقطه‌ای شبیه‌سازی می‌شود. پارامتر گسترش هندسی و نیزکاهندگی غیر الاستیک در مدل اولیه در نظر گرفته شده است. شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین با تنظیم ابعاد زیرگسل‌ها برای کالیبره‌کردن مدل اولیه با رکوردهای ثبت شده صورت گرفته است. در این راستا طول گسل برابر 25 کیلومتر و پهنای آن برابر 18 کیلومتر در نظر گرفته شده و صفحه گسل به 5×3 المان تقسیم شده است. ار آنجا که توابع تقویت ساختگاهی، نقش مهمی را در فرایند شبیه‌سازی ایفا می‌کنند، توابع تقویت مربوط به هر ساختگاه به‌کمک روش نسبت طیفی مولفه افقی به قائم تخمین زده شده است.
نتایج کاملاً قابل قبولی بین طیف دامنه شبیه‌سازی و رکورد شده در محدوده بسامد مورد نظر مهندسان به‌دست آمده که مبین کارآیی روش به‌کار گرفته شده برای دستیابی به ویژگی‌های بارز حرکت‌های زمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stochastic finite-fault simulation for the 2002 Changureh-Avaj earthquake, NW Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Ghasemi 1
  • Nasrollah Kamalian 2
  • Hosein Hamzeloo 3
1 Building and Housing Research Center, P.O. Box 13145-1696, Tehran, Iran
2 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
3 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Stochastic finite-fault simulation is used to simulate the acceleration time histories of the 22 June 2002 Changoureh-Avaj earthquake. The method generalizes the stochastic ground motion simulation technique, developed for point source, to the case of finite faults, in which the ground motion amplitudes are simulated as a summation of stochastic point source. Geometrical spreading and regional inelastic attenuation are included in the model. The strong motion simulations are performed by adjusting the sub-fault size to calibrate the simulation model against recorded ground motions. In this way the length of the fault is taken as 25 km and its width as 18 km, and the fault plane is divided into 5×3 elements. Considering that site amplification functions play an important role in the simulation process, site specific amplification function is estimated by the horizontal to vertical ratio technique.
A quite satisfactory agreement is found between the simulated amplitude Fourier spectra and the recorded data at frequencies of engineering interest (0.1 to 20 Hz) including the capability of the method to reproduce the salient ground motion characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite-fault
  • Stochastic simulation method
  • Avaj