کاوش چند لایه ای طیفی و تصویری جت های کرومسفری و ناحیه انتقالی خورشید بر اساس داده های تلسکوپ آیریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 هیئت علمی، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

3 هیئت علمی/دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مشاهدات همزمان از طیف نگار تصویربردار منطقه میانی آیریس(IRIS) ، با درجه تفکیک فضایی کمتر از یک ثانیه کمانی متشکل از طیف های فرا بنفش (UV) و تصاویر (SJI)، این امکان را فراهم می سازد که که دو ناحیه کروموسفر و ناحیه انتقالی خورشید مورد کاوش چند لایه ای قرار گیرد. ما مجموعه ای از جت ها را درطول موج های 2796، 1336 و 1394 آنگسترم ثبت شده است شناسایی و دینامیک آنهارا مورد مطالعه قرار می دهیم. برای رد یابی مسیر این ساختارها و تعیین سرعت ظاهری آنها از روش آنالیز تحول زمانی استفاده می کنیم. نتایج سرعت ظاهری نشان می دهد که این جت ها دارای حرکت های شبه تناوبی با سرعتهای تقریبی 10 الی 110 کیلومتر بر ثانیه هستند. همچنین کاوش طیفی این جت ها رفتار تناوبی را نشان می دهد که با گسترش در بال های آبی و قرمز در سه طول موج به ترتیب به اندازه 65- الی 40 ، 60 - الی 50 و 80 - الی 60 کیلومتربر ثانیه همراه است. گسترش هم زمان در بال های آبی و قرمز طیف می تواند از جریانات رو به بالای دو جهته ای ایجاد شود که از بازترکیب مغناطیسی ناشی شده و توسط امواج با مدهای p ( مدهای فشاری) تقویت می گردد. با توجه به این نتایج ، پیشنهاد می شود که نوسانات در این رویدادها با افزایش در یک طرف بال و هر دو طرف بال طیف، به ترتیب نشانه هایی از حرکت های مارپیچی و چرخشی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imaging and Spectral Multi-layer Investigation of Solar Chromosphere and Transition Region Jets by IRIS Telescope Data

نویسندگان [English]

  • Sima Zeighami 1
  • Ehsan Tavabi 2
  • Ali Ajabshirizadeh 3
1 Aََcademic Staff Member/ Department of Physics, Faculty of science, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Tabriz, Iran
2 Academic Staff Member/Physics Department, Payame Noor University (PNU), 19395-3697-Tehran, Iran
3 Academic Staff Member/ّFaculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Simultaneous observations of the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) data, with a spatial resolution of less than one second consisting of ultraviolet (UV) spectra and images (SJI), make it possible investigate solar chromosphere and transition region and provide valuable information about the dynamics of solar jets. IRIS combines numerical modeling, high resolution imaging and UV spectroscopy. Interface region is the main place for the transfer of energy from the solar surface to the very hot corona. Of course, knowing the secret of energy transfer in the solar atmosphere is not the only goal of this mission, but also examines the solar winds that emit from this area, which carry a rain of charged particles into space and also affect the Earth's climate. Information about the dynamic behavior of the physical phenomena of the solar atmosphere is obtained by studying the characteristics of spectral lines. For this purpose, it is necessary to obtain the information to identify and study spectral lines and how they are formed. The solar atmosphere is a plasma environment associated with a variety of transient events. Astrophysicists, especially in the field of solar dynamic physics, describe these events by magneto-hydrodynamics aspect. One of these phenomena is the bright spots of the solar atmosphere called jets. We identify and study the dynamics of a series of jets recorded on August 17, 2014 at Mg II k, C II and Si IV spectral lines correspond to the 2796 Å , 1336 Å and 1394 Å wavelengths, respectively. Jets are small-scale dynamic events that can be detected by non-Gaussian profiles of lines in the solar chromosphere and transition region. The production mechanism of these plasma jets is still being investigated. We use the temporal evolution analysis method to track the path of these structures and determine their apparent velocity. To calculate the Doppler velocity we perform Gaussian fitting at the same time on the spectral intensity profiles. The apparent velocity results show that these jets have quasi-periodic motions with speeds of approximately 10 to 110 kms-1. Spectral investigation of these jets also shows the periodic behavior that is associated with increasing in blue and red wings at the three wavelengths as -65 to 40, 60 to 50 and 80 to 60 kms-1, respectively. Simultaneous enhancements in the blue and red wings of the spectrum can be caused by two-directional upward currents caused by magnetic reconnection and amplified by waves with p-modes (compression modes). According to these results, it is suggested that the fluctuations in these events with increasing on one side of the spectrum and both sides of the wing, are signs of spiral and rotational motions, respectively. The results of this research show that by using the data of IRIS Telescope, it is possible to identify and extract the physical components of jets at different wavelengths and identify their dynamic behavior. These specifications will help us better understand the stratification of the solar atmosphere and how heat and matter are transferred to the sun's surface and the effects of such transitions and their effects on the Earth's atmosphere. The application of this study will be the goals of space research and is very important in identifying the space and Earth climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jets
  • IRIS
  • Chromosphere
  • Transition region
  • Spectral line