کاوش چند لایه‌ای طیفی و تصویری جت‌های کروموسفری و ناحیه انتقالی خورشید بر اساس داده‌های تلسکوپ آیریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران. رایانامه: zeighami@iaut.ac.ir

2 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: e_tavabi@pnu.ac.ir

3 گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. رایانامه: ali_ajabshir@yahoo.com

چکیده

مشاهدات هم‌زمان از طیف نگار تصویربردار منطقه میانی آیریس (IRIS)، با درجه تفکیک فضایی کمتر از یک ثانیه کمانی متشکل از طیف‌های فرابنفش (UV) و تصاویر (SJI)، این امکان را فراهم می‌سازد که دو ناحیه کروموسفر و ناحیه انتقالی خورشید مورد کاوش چند لایه‌ای قرار گیرد. ما مجموعه‌ای از جت‌ها را در طول‌موج‌های 2796، 1336 و 1394 آنگستروم ثبت شده است شناسایی و دینامیک آن‌ها را موردمطالعه قرار می‌دهیم. برای رد یابی مسیر این ساختارها و تعیین سرعت ظاهری آن‌ها از روش آنالیز تحول زمانی استفاده می‌کنیم. نتایج سرعت ظاهری نشان می‌دهد که این جت‌ها دارای حرکت‌های شبه تناوبی با سرعت‌های تقریبی 10 الی 110 کیلومتر بر ثانیه هستند. همچنین کاوش طیفی این جت‌ها رفتار تناوبی را نشان می‌دهد که با گسترش در بال‌های آبی و قرمز در سه طول‌موج به ترتیب به اندازه 65- الی 40، 60 - الی 50 و 80 - الی 60 کیلومتر بر ثانیه همراه است. گسترش هم‌زمان در بال‌های آبی و قرمز طیف می‌تواند از جریانات رو به بالای دو جهته‌ای ایجاد شود که از بازترکیب مغناطیسی ناشی شده و توسط امواج با مدهای p (مدهای فشاری) تقویت می‌شود. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می‌شود که نوسانات در این رویدادها با افزایش در یک طرف بال و هر دو طرف بال طیف، به ترتیب نشانه‌هایی از حرکت‌های مارپیچی و چرخشی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imaging and Spectral Multi layer Investigation of Solar Chromosphere and Transition Region Jets by IRIS Telescope Data

نویسندگان [English]

  • Sima Zeighami 1
  • Ehsan Tavabi 2
  • Ali Ajabshirizadeh 3
1 Corresponding Author, Department of Physics, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran. E-mail: zeighami@iaut.ac.ir
2 Department of Physics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran. E-mail: e_tavabi@pnu.ac.ir
3 Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran. E-mail: ali_ajabshir@yahoo.com
چکیده [English]

Simultaneous observations of the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) data, with a spatial resolution of less than one second consisting of ultraviolet (UV) spectra and images (SJI), make it possible to investigate solar chromosphere and transition region and provide valuable information about the dynamics of solar jets. IRIS combines numerical modeling, high resolution imaging, and UV spectroscopy. The interface region is the main place for the transfer of energy from the solar surface to the very hot corona. Of course, knowing the secret of energy transfer in the solar atmosphere is not the only goal of this mission, but also it examines the solar winds that is emitted from this area, which carry a rain of charged particles into space and also affect the Earth's climate. Information about the dynamic behavior of the physical phenomena of the solar atmosphere is obtained by studying the characteristics of spectral lines. For this purpose, it is necessary to obtain the information to identify and study spectral lines and how they are formed. The solar atmosphere is a plasma environment associated with a variety of transient events. Astrophysicists, especially in the field of solar dynamic physics, describe these events by magneto-hydrodynamics aspect. One of these phenomena is the bright spots of the solar atmosphere called jets. We identify and study the dynamics of a series of jets recorded on August 17, 2014, at Mg II k, C II and Si IV spectral lines corresponding to the 2796 Å, 1336 Å, and 1394 Å wavelengths, respectively. Jets are small-scale dynamic events that can be detected by non-Gaussian profiles of lines in the solar chromosphere and transition region. The production mechanism of these plasma jets is still being investigated. We use the temporal evolution analysis method to track the path of these structures and determine their apparent velocity. To calculate the Doppler velocity we perform Gaussian fitting at the same time on the spectral intensity profiles. The apparent velocity results show that these jets have quasi-periodic motions with speeds of approximately 10 to 110 kms-1. Spectral investigation of these jets also shows the periodic behavior that is associated with increasing in blue and red wings at the three wavelengths as -65 to 40, 60 to 50, and 80 to 60 kms-1, respectively. Simultaneous enhancements in the blue and red wings of the spectrum can be caused by two-directional upward currents caused by magnetic reconnection and amplified by waves with p-modes (compression modes). According to these results, it is suggested that the fluctuations in these events with increasing on one side of the spectrum and both sides of the wing are signs of spiral and rotational motions, respectively. The results of this research show that by using the data of the IRIS Telescope, it is possible to identify and extract the physical components of jets at different wavelengths and identify their dynamic behavior. These specifications will help us better understand the stratification of the solar atmosphere and how heat and matter are transferred to the sun's surface and the effects of such transitions on the Earth's atmosphere. The application of this study will be the goal of space research and is very important in identifying space and Earth’s climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jets
  • IRIS
  • Chromosphere
  • Transition region
  • Spectral line
Brueckner, G. E., & Bartoe, J. D. F., (1983). Observations of high-energy jets in the corona above the quiet sun, the heating of the corona and the acceleration of the solar wind. The Astrophysical Journal, 272, 329.
Chen, Y, Tian., Huang, Z., Peter, H., & Samanta, T. (2019). Investigating the Transition Region Explosive Events and Their Relationship to Network Jets. The Astrophysical Journal, 873, 79C.
Curdt, W., & Tian, H. (2011). Spectroscopic evidence for helicity in explosive events, Astronomy and Astrophysics, 532, L9.
Cranmer, S. R., & Woolsey, L. N. (2015). Driving Solar Spicules and Jets with Magnetohydrodynamic Turbulence: Testing a Persistent Idea, The Astrophysical Journal. 812, 71.
De Pontieu, B., Title, A.M., Lemen, J.R., Kushner, G.D., Akin, D.J., Allard1, B., Berger, T., Boerner, P., Cheung, M., Chou, C., Drake, J.F., Duncan, D.W., Freeland, S., Heyman, G.F., Hoffman, C., Hurlburt, N.E., Lindgren, R.W., Mathur, D., Rehse, R., Sabolish, D., Seguin, R., Schrijver, C.J., Tarbell, T.D., W¨ulser, J.-P., Wolfson, C.J., Yanari, C., Mudge, J., Nguyen-Phuc, N., Timmons, R., van Bezooijen, R., Weingrod, L., rookner, R., Butcher, G., Dougherty, B., Eder, J., Knagenhjelm, V., Larsen., S., Mansir, D., Phan, L., Boyle, P., Cheimets, P.N., DeLuca, E.E., Golub, L., Gates, R., Hertz, E., McKillop, S., Park, S., Perry, T., Podgorski, W.A., Reeves, K., Saar, S., Testa, P., Tian, H., Weber, M., Dunn, C., Eccles, S., Jaeggli, S.A., Kankelborg, C.C., Mashburn, K., Pust, N., Springer L., Carvalho R., Kleint, L., Marmie, J., Mazmanian E., Pereira, T.M.D., Sawyer, S., Strong, J., Worden, S.P., Carlsson, M., Hansteen, V.H., Leenaarts, J., Wiesmann, M., Aloise, J., Chu, K. C., Bush, R.I., Scherrer, P.H., Brekke, P., MartinezSykora, J., Lites, B.W., McIntosh, S.W., Uitenbroek, H., Okamoto, T.J., Gummin, MA., Auker, G. Jerram, P., Pool, P., & Waltham, N. (2014). The Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS). Solar. Physics, 289, 2733.
Doyle, J. G., Popescu, M. D., & Taroyan, Y. (2006). Repetitive occurrence of explosive events at a coronal hole boundary. Astronomy and Astrophysics, 446, 327.
Huang, Z., Madjarska, M. S., Xia, L., Doyle, J. G., Galsgaard, K., & Fu, H. ( 2014). Explosive Events on a Subarcsecond Scale in IRIS Observations: A Case Study. The Astrophysical Journal, 797, 88.
Leenaarts, J., Pereira, T. M. D., Carlsson, M., Uitenbroek, H., & De Pontieu, B. (2013a). The Formation of IRIS Diagnostics. I. A Quintessential Model Atom of Mg II and General Formation Properties of the Mg II h&k Lines. The Astrophysical Journal, 778, 143.
Leenaarts, J., Pereira, T. M. D., Carlsson, M., Uitenbroek, H., & De Pontieu, B. (2013b). The Formation of IRIS Diagnostics. II. The Formation of the Mg II h&k Lines in the Solar Atmosphere. The Astrophysical Journal, 772, 90L.
Pereira, T. M. D., De Pontieu, B., Carlsson, M., Hansteen, V., Tarbell, T. D., Lemen, J., Title, A., Boerner, P., Hurlburt, N., Wülser, J. P., Martínez-Sykora, J., Kleint, L., Golub, L., McKillop, S., Reeves, K. K., Saar, S., Testa, P., Tian, H., Jaeggli, S., & Kankelborg, C. (2014). An Interface Region Imaging Spectrograph First View on Solar Spicules. The Astrophysical Journal, 792, L15.
Sadeghi, R., & Tavabi, E. (2022). Characteristics of chromospheric oscillation periods in magnetic bright points. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 12, 3, 4164-4170.
Samanta, T., Banerjee, D., & Tian, H. (2015). Propagating Disturbances in the Solar Corona
and Spicular Connection. The Astrophysical Journal, 806, 172.
Shibata, K., Nakamura, T., Matsumoto, T., Otsuji, K., & Okamoto, J. T. (2007). Chromospheric Anemone Jets as Evidence of Ubiquitous Reconnection. Science, 318, 1591.
Tavabi, E., Koutchmy, S., & Golub, L. (2015a). Limb Event Brightenings and Fast Ejection Using IRIS Mission Observations. Solar Physics, 290, 2871-2887.
Tavabi, E., Koutchmy, S., Ajabshirizadeh, A., Ahangarzadeh Maralani, A. R., & Zeighami, S. (2015b), Alfvenic wave in polar limb spicules. Astronomy and Astrophysics, 573, 7.
Tavabi, E., Ajabshirizadeh, A., Ahangarzadeh Maralani A. R., & Zeighami, S. (2015c). J. Astrophys. Astron, 2020JApA, 41, 18Z.
Tavabi, E. (2018). Synchronized observations of bright points from the solar photosphere to the
corona. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 476 868-874.
Tavabi, E., & Koutchmy, S. (2019). Chromospheric peculiar off-limb dynamical events from IRIS Observations. The Astrophysical Journal, 883, 41T.
Tei, A., Gun, S., Heinzel, P., Okamoto, T., Stepan, J., Jejcic, S., & Shibata, K. (2020). IRIS Mg II Observations and non-LTE modeling of offlimb spicules in solar coronal hole. The Astrophysical Journal, 888, 2T.
Tian, H., DeLuca, E. E., Cranmer, S. R., De Pontieu, B., Peter, H., Martínez-Sykora, J., Golub, L., McKillop, S., Reeves, K. K., Miralles, M. P., McCauley, P., Saar, S., Testa, P., Weber, M.; Murphy, N.; Lemen, J., Title, A., Boerner, P., Hurlburt, N., Tarbell, T. D., Wuelser, J. P., Kleint, L., Kankelborg, C., Jaeggli, S., Carlsson, M., Hansteen, V., & McIntosh, S. W. (2014). Prevalence of small-scale jets from the networks of the solar transition region and chromosphere. Science, 346, 1255711.
Zeighami, S., Tavabi, E., & Amirkhanlou, E. (2020). Waves propagation in network and internetwork bright points channels between the chromosphere and transition regions with IRIS observations. 2020Journal of astronomy and astrophysics, 41, 18Z.
Zeighami, S., Ahangarzadeh Maralani, A. R., Tavabi, E., & Ajabshirizadeh, A. (2016). Evidence of Energy Supply by Active-Region Spicules to the Solar Atmosphere. Solar Physics, 291, 847–858.