دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 485، بهار 1381