دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 928، اردیبهشت 1378 (1و2) 
مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ مهدی ثقفی