دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-216 
نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

صفحه 45-56

10.22059/jesphys.2014.36695

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


دیرینه مغناطیس آتشفشان دماوند در طی نیم میلیون سال گذشته

صفحه 83-93

10.22059/jesphys.2014.36698

محمد حامدپور دارابی؛ علی اکبر بهمنی‌زاده؛ بهروز اسکوئی