نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب قابل بارش ابر ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 13-21]
 • آدامز حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • آشفتگی‌های الکترومغناطیسی شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 79-87]
 • آنومالی‌های دو و سه‌بعدی اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 23-34]

ا

 • ارتفاع روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 35-44]
 • ارتفاع ارتومتریک روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • ارتفاع ارتومتریک روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 35-44]
 • ارتفاع ژئوئید FFT یک‌بعدی انتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 9-13]
 • ایستگاه‌های زمینی ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 13-21]
 • الکتروسایزمیک شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 79-87]
 • الگوریتم گرادیان بندادی ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • امواج کژفشار مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 I: شناسایی بسته‌های‌موج به روش‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 45-58]
 • امواج ناشی از باد مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • انتقال شار- نیرو شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 79-87]
 • انتگرال آبل- پواسون روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • انتگرال بیضوی استوکس FFT یک‌بعدی انتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 9-13]
 • انرژی جنبشی پیچکی مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 59-78]

ب

 • بارندگی- رواناب طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 133-148]
 • بانک اطلاعاتی مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بزرگی مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بلاکینگ مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 I: شناسایی بسته‌های‌موج به روش‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 45-58]
 • بلده-کجور تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • بهنگام سازی طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 133-148]
 • بودجة انرژی مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 59-78]

پ

 • پایداری جو مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • پارامترهای هندسی اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 23-34]
 • پاسخ ضربه طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 133-148]
 • پاشش بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • پیش‏بینی سیل طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 133-148]
 • پیش‌بینی کوتاه‌مدت امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 103-131]

ت

 • تابع انتقال فیزیکی طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 133-148]
 • تبدیل S کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 89-101]
 • تبدیل فشارورد انرژی مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 59-78]
 • تبدیل کژفشار انرژی مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 59-78]
 • تبریز مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • تجزیه مقدار منفرد تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • تقریب تفاضل متناهی ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • تکوین جریان‌سوی جریان مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 I: شناسایی بسته‌های‌موج به روش‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 45-58]
 • توموگرافی ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]

ج

ح

 • حذف نوفه کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 89-101]
 • حل معادله دیفرانسیل حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • حوزة زمان- بسامد کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 89-101]

خ

 • خلیج فارس مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • خوراند داده‌ها امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 103-131]

د

 • داده گرانی تخمین عمق متوسط اجسام دو‌بعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-7]

ر

 • ردیابی مسیر موج ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • رو ش تیخونوف مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • روش کمترین مربعات میرا ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • روش وامدوله‌سازی مختلف مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 I: شناسایی بسته‌های‌موج به روش‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 45-58]

ز

 • زمان حقیقی طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 133-148]

س

 • سایه بسامد پایین کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 89-101]
 • سرعت فاز بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سرعت فاز محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سرعت گروه بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سرعت گروه محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • سطح متوسط دریا روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • سیل ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 13-21]
 • سه بعدی تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

ش

 • شبکهء لرزه نگاری مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شبکه پس انتشار پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 79-87]
 • شبیه سازی عددی مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • شتاب گرانشی روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 35-44]
 • شتاب نگاشت تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ص

 • صفر ارتفاعی روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]

ض

 • ضریب کیفیت تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز [دوره 31، شماره 1، 1384]

ط

 • طول موجگاه مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1384]

ع

 • عمق متوسط تخمین عمق متوسط اجسام دو‌بعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-7]

ف

 • فلبرگ حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • فیلتر تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

ق

 • قابلیت بارورسازی ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 13-21]

ک

 • کواسی- نیوتن تخمین عمق متوسط اجسام دو‌بعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-7]

گ

 • گرانی‌سنجی اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 23-34]

ل

 • لنکزو س تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

م

 • ماتریس بازتاب شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 79-87]
 • ماهو اره حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • مدار حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • میدان گرانشی درونی زمین روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 35-44]
 • مدل MM5 مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • مدل جوی MM5 امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 103-131]
 • مدل‌سازی میدان گرانشی روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 35-44]
 • مدل سازی معکوس مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • مدل‌سازی معکوس پارامتری اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 23-34]
 • مدل موج WAM امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 103-131]
 • مدل نسل سوم موج امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 103-131]
 • مسئله مقدار مرزی روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • معدن کرومیت مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • معکوس فشرده مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • موج ریلی بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]

ن

 • نفوذپذیری پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • نگاشت های دو رهء بلند محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • نیم فضا بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی [دوره 31، شماره 1، 1384]
 • نمودار کاستر امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 103-131]
 • نمودارهای ترمودینامیکی ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 13-21]
 • نمودارهای هافمولر مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 I: شناسایی بسته‌های‌موج به روش‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 45-58]
 • نوفهء تصادفی تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

و

 • ویژه تصویر تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY [دوره 31، شماره 1، 1384]

ه

 • همگرایی شار آزمین‌گرد مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی [دوره 31، شماره 2، 1384، صفحه 59-78]