نویسنده = محمدعلی ریاحی
شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 49-56

10.22059/jesphys.2013.30205

کیوان نجف‌زاده؛ محمدعلی ریاحی؛ محسن سیدعلی


پیش‌بینی فشار منفذی با استفاده از وارون‌سازی و تحلیل سرعت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 57-70

10.22059/jesphys.2013.30206

حمیدرضا سلیمانی؛ محمدرضا سکوتی دیارجان؛ محمدعلی ریاحی


تحلیل AVO روی مخزن ماسه‌سنگی غار در میدان ابوذر واقع در شمال غرب خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 165-178

10.22059/jesphys.2012.24308

هادی حاجی‌‌جمهوری؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امیر شمسا


بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389

حکیم اسماعیلی اوغاز؛ محمدعلی ریاحی؛ سعید هاشمی طباطبائی


مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


بازسازی ردلرزه‌های از بین رفته با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

محمدعلی ریاحی؛ ناصر بنی‌حسن؛ نوید امینی


تضعیف امواج سطحی در داده‌های بازتابی با استفاده ازفیلتر f-k وفقی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

علی جلوه‌گر فیلبند؛ محمدعلی ریاحی


تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی


تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدل‌سازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان‌های ایران

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

محمدحسین نعمتی؛ غلامحسین نوروزی؛ محمدعلی ریاحی


طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386

محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی


مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

منا مدنی؛ محمدعلی ریاحی


ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی

دوره 26، شماره 2، تیر 1379

محمدعلی ریاحی؛ رضا نظریان؛ عباس ابراهیمی علویجه