نویسنده = فرهنگ احمدی‌گیوی
بررسی اثرهای اقلیم‌شناختی تاوه قطبی پوشن‌سپهر در منطقه جنوب‌غرب آسیا

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 127-138

10.22059/jesphys.2014.52424

کیارا عباس‌زاده ‌اقدم؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی


شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 241-257

10.22059/jesphys.2012.24845

محمد میرزایی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی


بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ‌مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا

دوره 36، شماره 3، آذر 1389

محمدعلی نصراصفهانی؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه


بررسی نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از مدل MM5 و عوامل مؤثر در آن

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ سمانه ثابت قدم؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


مطالعة ساختار ترمودینامیکی وردسپهر در منطقة خاورمیانه برای دورة 1980-1993

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 49-65

10.22059/jesphys.2006.80064

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ شیرین دستمالچی تبریزی