نویسنده = سید رضا غفاری رزین
Analysis of GRACE Range-Rate Time Series during Strong Earthquakes: A Case Study in Iran

دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 83-92

10.22059/jesphys.2024.362018.1007540

Amir Reza Moradi؛ Seyed Reza Ghaffari Razin؛ Morteza Moradian