نویسنده = Reza Ghanati
حذف نوفه‌های هارمونیکی با بسامد پایه متغیر سیگنال MRS با روش مبتنی برلوپ مرجع در حوزه‌ زمان

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 293-311

10.22059/jesphys.2023.344620.1007440

عدنان شرفی؛ محمدکاظم حفیظی؛ رضا قناتی؛ حمیدرضا شیروانی مهدوی


DC Electrical Resistance Tomography Inversion

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 87-98

10.22059/jesphys.2021.323911.1007321

Mahdi Fallah Safari؛ Reza Ghanati