کلیدواژه‌ها = چرخندزایی
تعداد مقالات: 6
1. آثار فازهای مختلف نوسان مدن- جولین بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر درجنوب‌غرب آسیا

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 539-552

10.22059/jesphys.2017.61707

محمدعلی نصر اصفهانی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


4. مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382

فرهنگ احمدى کبری؛ محمدعلى نصراصفهانى.


5. رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

دوره 26، شماره 1، بهار 1379

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش


6. حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

دوره 25، شماره 1، بهار 1378

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ محمد مرادی