کلیدواژه‌ها = چرخندزایی
آثار فازهای مختلف نوسان مدن- جولین بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر درجنوب‌غرب آسیا

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 539-552

10.22059/jesphys.2017.61707

محمدعلی نصر اصفهانی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

دوره 26، شماره 1، فروردین 1379

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش


حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1378

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ محمد مرادی