کلیدواژه‌ها = Seismic attributes
ANFIS Rules Driven Integrated Seismic and Petrophysical Facies Analysis

دوره 47، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 133-141

10.22059/jesphys.2022.331894.1007370

Marzieh Mirzakhanian؛ Hosein Hashemi


تحلیل AVO روی مخزن ماسه‌سنگی غار در میدان ابوذر واقع در شمال غرب خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 165-178

10.22059/jesphys.2012.24308

هادی حاجی‌‌جمهوری؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امیر شمسا


بررسی کارایی نشانگرهای همدوسی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

علی هاشمی گازار؛ عبدالرحیم جواهریان