کلیدواژه‌ها = depth estimation
تعداد مقالات: 11
4. برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه‏ های مغناطیسی با استفاده از روش‏های تحلیل چندمقیاسی و DEXP

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 111-121

10.22059/jesphys.2016.55097

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ اسداله جوع عطا بیرمی


5. Depth estimation of gravity anomalies by S-transform of analytic signal

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 115-124

10.22059/jesphys.2015.57228

Naeim Mousavi؛ Vahid Ebrahimzadeh Ardestani


6. تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی کانسار پلی‌متال منطقة عشوند و مقایسة نتایج با وارون‌سازی داده‌های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-204

10.22059/jesphys.2015.52812

اردلان خزائی فر؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو؛ فرامرز الله وردی میگونی


7. تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کار لوکاس


8. تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه


10. روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


11. مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

وحید ابراهیم زاده اردستانى.