کلیدواژه‌ها = depth estimation
برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه‏ های مغناطیسی با استفاده از روش‏های تحلیل چندمقیاسی و DEXP

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 111-121

10.22059/jesphys.2016.55097

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ اسداله جوع عطا بیرمی


Depth estimation of gravity anomalies by S-transform of analytic signal

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 115-124

10.22059/jesphys.2015.57228

Naeim Mousavi؛ Vahid Ebrahimzadeh Ardestani


تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کار لوکاس


تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه


روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383

وحید ابراهیم زاده اردستانى.