مطالعه مناطق لغزشی با روش توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در جاده کیاسر-سمنان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 موسسه ژئوفیزیک

3 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، تبریز، ایران

چکیده

زمین لغزش ها به عنوان حوادث طبیعی رایج، در بسیاری موارد منجر به زیان های اقتصادی قابل توجه و حتی تلفات جانی می شود. بنابراین بررسی زمین لغزش ها به منظور کاهش خسارات ناشی در مطالعات اولیه پروژه های عمرانی مخصوصا سازه های خطی در مناطق دارای پتانسیل زمین لغزش از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین منظور پس از وقوع زمین لغزش در مناطق لنگار و تلمادره که موجب تخریب قسمتهایی از جاده کیاسر- سمنان در استان مازندارن شد، تحقیقات توموگرافی الکتریکی دوبعدی برای تشخیص سطح لغزش و توده ناپایدار در محل زمین لغزش ها صورت گرفت تا در ساخت جاده جدید ملاحضات لازم در نظر گرفته شود و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق ابتدا داده های مقاومت ویژه الکتریکی در 6 پروفایل با آرایه های دوقطبی-دوقطبی، قطبی-قطبی و سونداژ مقاومت ویژه الکتریکی با آرایه شلومبرژه برداشت گردید. در مرحله دوم داده های صحرایی با استفاده از نرم افزارهای Res2dinv و IPI2win وارون و سپس نتایج مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج حاصل از توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در زمین لغزش لنگار با توجه به خروجی مدلهای مقاومت ویژه الکتریکی و زمینشناسی منطقه، وجود 4 لایه اصلی در مقطع ها را نشان میدهد. همچنین مطالعه نشان داد در زمین لغزش تلمادره سطح جدایش بین توده رس و شن و ماسه اشباع با سنگ بستر سطح گسیختگی زمین لغزش میباشد. مدل وارون مقاومت ویژه حاصل از داده های سونداژ الکتریکی در نرم افزار IPI2win فقط جهت مقایسه و نمایش یک مدل کلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Landslides using electrical resistivity tomography (ERT) in the Kiasar-Semnan road, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Emami 1
  • Mehdi Rezapour 2
  • Mohammad Faraji 3
1 Institute of Geophysics, University of Tehran
2 Institute of Geophysics, University of Tehran
3 Technical & Soil Mechanics Lab.co., Tabriz, Iran
چکیده [English]

Landslides may be considered a common natural hazard. The events in many cases lead to significant economic losses as well as fatality damages. Therefore, the Investigation of landslides in order to reduce damage in the preliminary studies of construction projects, especially linear structures in areas with landslide potential is of great importance. Electrical tomography or electrical resistivity tomography (ERI) is a geophysical technique for imaging sub-surface structures (sliding surface in this case) from electrical measurements made at the surface or boreholes. In recent decades, geophysical methods have been widely used in landslide investigations. Among the geophysical methods, ERT is very useful for landslide investigation. In this study, after the landslides in the Langar and TelmaDarreh regions which two sections of the Kiasar-Semnan road were destroyed by these landslides, field surveys were conducted on the sites. In this study, a total of six ERT profiles were carried out for landslides (four profiles on Langar and two profiles on TelmaDarreh landslides) investigation. All ERT profiles were performed normal to the direction of the landslide. The Langar Landslide (located in the Langar region in Mazandaran province) occurred on the Kiasar-Semnan road at longitude 53 36 02 and latitude 36 13 03. Due to this landslide, about 300 meters of the Kiasar-Semnan main road was completely destroyed. The TelmaDarreh landslide (located in the TelamaDarreh region in Mazandaran province) occurred on the Kiasar-Semnan road at latitude 53 41 38 and latitude 36 14 59. After the landslide, about 20-30 meters of the Kiasar-Semnan main road sunk and have been repaired.

In this study, the first stage in our electrical tomography was sending an electric current into the ground based on different arrays (dipole-dipole, pole-pole arrays, and Vertical Electrical Sounding) and then measuring the response of the earth in voltage. In the next step for building the inversed resistivity model, the algorithms of well-known IPI2win and Res2dinv software were used.

It should be noted that geoelectrical techniques (such as ERT), like other geophysical methods, is used as a complement to other geotechnical methods such as drilling and sampling. Therefore, is noted that the results obtained are based only on the interpretation of electrical resistivity data. In the Langar landslide, according to the results of ERT models and the geology of the region, the existence of four main layers in sections was determined. The electrical resistivity tomography technique showed that the first layer is characterized by very low electrical resistivity (less than 20 ohmmeters) on the sections. This layer of clay is saturated with water. The second layer is with low electrical resistivity (20 to 100 ohmmeters). This layer is most likely a sand-clay layer with water-saturated sand. The third layer is with medium electrical resistivity (100 to 300 ohmmeters). This layer is composed of dense wet sand. The fourth layer has high electrical resistivity (more than 300 ohmmeters). This layer is the bedrock of the area. The depth of the bedrock increases along with the landslide mass from the landslide crown to the landslide heel so that the depth at the landslide center (middle of the valley) varies from 25 m (GH profile center) to 60 m (AB profile center) from the ground surface. The bedrock is located in the center of the landslide from the floor of the old road at a depth of about 50 to 60 meters. It is likely that the presence of a water-saturated clay layer on a layer of dense wet sand caused the Langar landslide in the area. Probably the rupture level starts from about 12 meters in the center of the GH profile and continues with 15 meters in the center of EF and reaches about 25 meters in the center of AB. The depth and topography of slip surfaces have been determined and expressed in all sections.

In the landslide of TelmaDarreh at the southern shoulder of the road, the depth of the bedrock starts from at least 2 meters in the center of the landslide and reaches about 6 to 8 meters so that the separation surface between the clay mass and saturated sand with the bedrock is broken. In this place, the depth of rupture in the center of the landslide is about 8 meters from the road surface. Due to the slope of the mountain, this depth reaches about 20 meters above the road at the bottom of the road and at the location of the CD profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical Resistivity Tomography (ERT)
  • Kiasar-Semnan road
  • Landslide
  • Langar and TelmaDarreh
  • Sliding surface