مطالعه مناطق لغزشی با روش توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در جاده کیاسر- سمنان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، گروه زلزله‌شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: rezaemami@alumni.ut.ac.ir

2 گروه زلزله‌شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: rezapour@ut.ac.ir

3 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، تبریز، ایران. رایانامه: m-faraji@tsml.ir

چکیده

زمین‌لغزش‌ها به‌عنوان حوادث طبیعی رایج، در بسیاری موارد منجر به زیان‌های اقتصادی قابل‌توجه و حتی تلفات جانی می‌شود؛ بنابراین بررسی زمین‌لغزش‌ها به‌منظور کاهش خسارات ناشی در مطالعات اولیه پروژه‌های عمرانی مخصوصاً سازه‌های خطی در مناطق دارای پتانسیل زمین‌لغزش از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین منظور پس از وقوع زمین‌لغزش در مناطق لنگار و تلمادره که موجب تخریب قسمت‌هایی از جاده کیاسر- سمنان در استان مازندران شد، تحقیقات توموگرافی الکتریکی دوبعدی برای تشخیص سطح لغزش و توده ناپایدار در محل زمین‌لغزش‌ها صورت گرفت تا در ساخت جاده جدید ملاحظات لازم در نظر گرفته شود و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق ابتدا داده‌های مقاومت ویژه الکتریکی در 6 پروفایل با آرایه‌های دوقطبی-دوقطبی، قطبی-قطبی و سونداژ مقاومت ویژه الکتریکی با آرایه شلومبرژه برداشت شد. در مرحله دوم داده‌های صحرایی با استفاده از نرم‌افزارهای Res2dinv و IPI2win وارون و سپس نتایج مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج حاصل از توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در زمین‌لغزش لنگار با توجه به خروجی مدل‌های مقاومت ویژه الکتریکی و زمین‌شناسی منطقه، وجود 4 لایه اصلی در مقطع‌ها را نشان می‌دهد. همچنین مطالعه نشان داد در زمین‌لغزش تلمادره سطح جدایش بین توده رس و شن و ماسه اشباع با سنگ بستر سطح گسیختگی زمین‌لغزش می‌باشد. مدل وارون مقاومت ویژه حاصل از داده‌های سونداژ الکتریکی در نرم‌افزار IPI2win فقط جهت مقایسه و نمایش یک مدل کلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Landslides using electrical resistivity tomography (ERT) in the Kiasar-Semnan road, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Emami 1
  • Mehdi Rezapour 2
  • Mohammad Faraji 3
1 Corresponding Author, Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: rezaemami@alumni.ut.ac.ir
2 Department of Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: rezapour@ut.ac.ir
3 Expert of Technical & Soil Mechanics Lab.co., Tabriz, Iran. E-mail: m-faraji@tsml.ir
چکیده [English]

Landslides may be considered a common natural hazard. The events in many cases lead to significant economic losses as well as fatality damages. Therefore, the Investigation of landslides in order to reduce damage in the preliminary studies of construction projects, especially linear structures in areas with landslide potential is of great importance. Electrical tomography or electrical resistivity tomography (ERI) is a geophysical technique for imaging sub-surface structures (sliding surface in this case) from electrical measurements made at the surface or boreholes. In recent decades, geophysical methods have been widely used in landslide investigations. Among the geophysical methods, ERT is very useful for landslide investigation. In this study, after the landslides in the Langar and TelmaDarreh regions which two sections of Kiasar-Semnan road were destroyed by these landslides, field surveys were conducted on the sites. In this study, a total of six ERT profiles were carried out for landslides (four profiles on Langar and two profiles on TelmaDarreh landslides) investigation. All ERT profiles were performed normally in the direction of the landslide. The Langar Landslide (located in the Langar region in Mazandaran province) occurred on the Kiasar-Semnan road at longitude 53 36 02 and latitude 36 13 03. Due to this landslide, about 300 meters of the Kiasar-Semnan main road was completely destroyed. The TelmaDarreh landslide (located in the TelamaDarreh region in Mazandaran province) also occurred on the Kiasar-Semnan road at latitude 53 41 38 and latitude 36 14 59. After the landslide, about 20-30 meters of the Kiasar-Semnan main road sunk and has been repaired. In this study, the first stage in our electrical tomography was sending an electric current into the ground based on different arrays (dipole-dipole, pole-pole arrays, and Vertical Electrical Sounding) and then measuring the response of the earth in voltage. Bad data points were easily viewed as they appeared as stand out points because the values were displayed in the form of profiles for each data level. These bad data points could be due to the failure of the relays at one of the electrodes, poor electrode ground contact due to dry, sandy, or stony ground, attaching electrodes to wrong connectors, or shorting across the cables due to very wet ground conditions. In the next step for building the inversed resistivity model, the algorithms of well-known IPI2win and Res2dinv software were used.
It should be noted that geoelectrical techniques (such as ERT), like other geophysical methods, are used as a complement to other geotechnical methods such as drilling and sampling. Therefore, is noted that the results obtained are based only on the interpretation of electrical resistivity data. In the Langar landslide, according to the results of ERT models and the geology of the region, the existence of four main layers in sections was determined. The electrical resistivity tomography technique showed that the first layer is characterized by very low electrical resistivity (less than 20 ohmmeters) on the sections. This layer of clay is saturated with water. The second layer is with low electrical resistivity (20 to 100 ohmmeters). This layer is most likely a sand-clay layer with water-saturated sand. The third layer is with medium electrical resistivity (100 to 300 ohmmeters). This layer is composed of dense wet sand. The fourth layer has high electrical resistivity (more than 300 ohmmeters). This layer is the bedrock of the area. The depth of the bedrock increases along with the landslide mass from the landslide crown to the landslide heel so that the depth at the landslide center (middle of the valley) varies from 25 m (GH profile center) to 60 m (AB profile center) from the ground surface. The bedrock is located in the center of the landslide from the floor of the old road at a depth of about 50 to 60 meters. It is likely that the presence of a water-saturated clay layer on a layer of dense wet sand caused the Langar landslide in the area. Probably the rupture level starts from about 12 meters in the center of the GH profile and continues with 15 meters in the center of EF and reaches about 25 meters in the center of AB. The depth and topography of slip surfaces have been determined and expressed in all sections.
In the landslide of TelmaDarreh at the southern shoulder of the road, the depth of the bedrock starts from at least 2 meters in the center of the landslide and reaches about 6 to 8 meters so that the separation surface between the clay mass and saturated sand with the bedrock is broken. In this place, the depth of rupture in the center of the landslide is about 8 meters from the road surface. Due to the slope of the mountain, this depth reaches about 20 meters above the road at the bottom of the road and at the location of the CD profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical Resistivity Tomography (ERT)
  • Kiasar-Semnan road
  • Landslide
  • Langar and TelmaDarreh
  • Sliding surface
آقانباتی، س. ع. (1383). زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
اجل لوئیان، ر.، دادخواه، ر. و حسین میرزایی، ز. (1388). کاربرد زمین‌شناسی مهندسی در تونل‌ها، انتشارات فرهیختگان علوی.
حفیظی، م. ک.، عباسی، ب. و اشتری تلخستانی، ا. (1389). بررسی زمین لغزش گردنه صائین اردبیل به منظور تامین ایمنی راه با روش توموگرافی الکتریکی دوبعدی و سه بعدی. مجله فیزیک زمین و فضا، 36(1)، 17-28.
درویش زاده، ع. (1385). زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی، تکتونیک، دگرگونی و ماگماتیسم، انتشارات امیرکبیر.
Bruno, F., & Marillier, F. (2000). Test of highresolution seismic reflection and other geophysical techniques on the Boup landslide in the Swiss Alps. Surv. Geophys, 21, 333–348.
Capizzi, P., & Martorana, R. (2014). Integration of constrained electrical and seismic tomographies to study the landslide affecting the cathedral of Agrigento. J Geophys Eng, 11(4), 045009.
Choobbasti, A.J., Rezaei, S., & Farrokhzad, F. (2013). Evaluation of site response characteristics using microtremors. Gradev, 65, 731–741.
Cruden D.M., & Varnes D. J. (1996). Landslide types and processes. In: Turner A.K.; Shuster R.L. Landslides: Investigation and Mitigation. Transport. Res. Bd. Spec. Rep, 247, 36-75.
Dahlin, T., & Bing, Z. (2001). A numerical comparison of 2D resistivity imaging with eight electrode arrays, Department of Geotechnology, Lund University, Box.118, S-221 00, lund, Sweden.
De Bari, C., Lapenna, V., Perrone, A., Puglisi, C., & Sdao, F. (2011). Digital photogrammetric analysis and electrical resistivity tomography for investigating the Picerno landslide (Basilicata region, southern Italy). Geomorphology, 133, 34–46.
Devi, A., Israil, M., Anbalagan, R., & Gupta, PK. (2017). Subsurface soil characterization using geoelectrical and geotechnical investigations at a bridge site in Uttarakhand Himalayan region. J Appl Geophys, 144, 78–85.
Fressard, M, Maquaire, O., Thiery, Y., Davidson, R., & Lissak, C. (2016), Multimethod characterisation of an active landslide: case study in the pays d'Auge plateau (Normandy, France). Geomorphology, 270, 22–39.
Grandjean, G., Gourry, J.C., Sanchez, O., Bitri, A., & Garambois, S. (2011). Structural study of the Ballandaz landslide (French alps) using geophysical imagery. J Appl Geophys, 75(3), 531–542.
Guerriero, L., Bertello, L., Cardozo, N., Berti, M., Grelle, G., & Revellino, P. (2017). Unsteady sediment discharge in earth flows: a case study from the mount Pizzuto earth flow, southern Italy. Geomorphology, 295, 260–284.
Hack, R. (2000), Geophysics for slope stability, Surveys in Geophysics, 21(4), 423-448.
Jongmans, D., & Garambois, S. (2007). Geophysical investigation of landslides: a review, Bulletin de la Société géologique de France, 178(2), 101-112.
Kawabata, D., & Bandibas, J. (2009). Landslide susceptibility mapping using geological data, a DEM from ASTER images and an Artificial Neural Network (ANN). Geomorphology, 113, 97–109.
Kolay, P.K., Burra, S.G., & Kumar, S. (2018). Effect of salt and NAPL on elec trical resistivity of fine-grained soil-sand mixtures. Int J Geotech Eng, 12(1), 13–19.
Lapenna, V., Lorenzo, P., Perrone, A., Piscitelli, S., Rizzo, E., & Sdao, F. (2005). D electrical resistivity imaging of some complex landslides in Lucanian Apennine chain, southern Italy, Geophysics, 70(3), B11-B18.
Ling, C., Xu, Q., Zhang, Q., Ran, J., & Lv, H. (2016). Application of electrical resistivity tomography for investigating the internal structure of a translational landslide and characterizing its groundwater circulation (Kualiangzi landslide, Southwest China). J Appl Geophys, 131, 154–162.
Loke, M.H., & Barker, R.D. (1996). Rapid leastsquares inversion of apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method, Geophys Prospect, 44(1), 131–152.
Loke, M.H. (2004). Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys. Geotomo software, Penang, Malaysia.
Loke, M.H., Chambers, J.E., Rucker, D.F., Kuras, O., & Wilkinson, P.B. (2013). Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging method. J Appl Geophys, 95, 135–156.
Loke, M.H. (2001). Electrical imaging surveys for environmental and engineering studies, A Practical Guide to 2-D and 3-D Surveys: RES2DINV Manual, IRIS Instruments, www.iris-instrument.com.
McCann, D., & Forster, A. (1990). Reconnaissance geophysical methods in landslide investigations, Engineering Geology, 29(1), 59-78.
Merritt, A.J., Chambers, J.E., Murphy, W., Wilkinson, P.B., West, L.J., Gunn, D.A., Meldrum, P.I., Kirkahm, M., & Dixon, N. (2014). 3D ground model development for an active landslide in Lias mudrocks using geophysical, remote sensing and geotechnical methods. Landslides, 11, 537–550.
Oh, S., & Sun., C.G. (2008). Combined analysis of electrical resistivity and geotechnical SPT blow counts for the safety assessment of fill dam. Environ Geol, 54, 31–42.
Patella, D. (1997). Introduction to ground surface self-potential tomography, Geophys. Prospect, 45, 653– 681.
Perrone, A., Iannuzzi, A., Lapenna, V., Lorenzo, P., Piscitelli, S., Rizzo, E., & Sdao, F. (2004). High-resolution electrical imaging of the Varco d’Izzo earthflow (southern Italy). Journal of Applied Geophysics, 56, 17-29.
Perrone, A., Zeni, G., Piscitelli, S., Pepe, A., Loperte, A., Lapenna, V., & Lanari, R.)2006). Joint analysis of SAR interferometry and electrical resistivity tomography surveys for investigating ground deformation: the case-study of Satriano di Lucania (Potenza, Italy). Eng. Geol. 88, 260-273.
Perrone, A., Lapenna, V., & Piscitelli, S., (2014). Electrical resistivity tomography technique for landslide investigation: a review. Earth-Sci Rev, 135, 65–82.
Rezaei, S., & Choobbasti, A.J. (2017). Application of microtremor measurements to a site effect study. Earthq Sci. https://doi.org/10.1007/ s11589-017-0187-2.
Rezaei, S., Choobbasti, A.J., Soleimani, & Kutanaei, S. (2015). Site effect assessment using microtremor measurement, equivalent linear method and artificial neural network (case study: Babol, Iran). Arab J Geosci, 8, 1453–1466.
Rezaei, S., Shooshpasha, I., & Rezaei, H. (2018). Evaluation of landslides using ambient noise measurements (case study: Nargeschal landslide). Int J of Geotech Eng, https://doi.org/10.1080/19386362.2018.1431354.
Uhlemann, S., Wilkinson, P.B., Maurer, H., Wagner, F.M., Johnson, T.C., & Chambers, J.E. (2018). Optimized survey design for electrical resistivity tomography: combined optimization of measurement configuration and electrode placement. Geophys J Int, https://doi.org/10. 1093/gji/ggy128
Varnes, D.J. (1978). Slope movement types and processes, in R.L. Schuster and R.J. Krizek (eds.), Landslides: Analysis and Control, Nat’l. Res. Council, Wash., D.C., Transport. Res. Bd. Spec. Rep, 176, 11-33.
www.ngdir.ir.
Zhou, W., Beck, B. F., & Adams, A. L.)2002). Effective electrode array in mapping karst hazards in electrical resistivity tomography. Environmental Geology, 42, 922-928.
Yannah, M., Martens, K., Van Camp M., & Walraevens, K. (2017). Geophysical exploration of an old dumpsite in the perspective of enhanced landfill mining in Kermt area, Belgium. B Eng Geol Eenviron. https:// doi.org/10.1007/s10064-017-1169-2.