دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-225 
2. استفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به‌منظور اندازه‌گیری نرخ لغزش گسل گوک

صفحه 13-28

مرتضی فتاحی؛ نسرین کریمی موید؛ ریچارد واکر؛ مرتضی طالبیان