دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-102 
On the Relation Between the Large-Scale Tropospheric Circulation and Air Quality in Tehran

صفحه 83-95

10.22059/jesphys.2017.234371.1006901

Mojdeh Hafezi؛ AliReza Mohebalhojeh؛ Abbas Ali Aliakbari-Bidokhti؛ Parviz Irannejad؛ Samaneh Sabetghadam